Skocz do zawartości

Zdjęcie

STARANE SUPER 101 SE


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Krasickiego 53, 02-608 Warszawa tel.: (0 prefiks 22) 854 03 20, faks: (0 prefiks 22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roslin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

S T ARAN E SUPER 101 SE
Środek chwastobójczy w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, pszenżycie jarym i owsie.
Zawartość substancji aktywnych: fluroksypyr; kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w formie estru 1-metylo heptylowego - 100 g kwasu w 1 l środka
florasulam; 2’,6’,8-trifluoro-5-metoksy-1,2,4-triazolo [1,5-c]pirymidyno-2- sulfonoanilid (związek z grupy triazolopirymidyn) - 1 g w 1 l środka.
Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi: Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; niskowrząca beznzyna - niespecyfikowana
Zezwolenie MRiRW Nr 19/2003 z dnia 12.09.2003 r.
zmienione decyzją Nr R-160/2004o z dnia 02.04.2004 r. oraz decyzją R-5/2005 z dnia
12.05.2005 r.Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich deformację i w efekcie zamieranie. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, ale w warunkach silnego uwilgotnienia gleby może działać dodatkowo poprzez korzenie. Obydwie substancje biologicznie czynne działają wspólnie. Fluroksypyr blokuje auksyny, to jest hormony odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje w efekcie zatrzymanie syntezy białka. Florasulam blokuje działanie enzymów odpowiedzialnych za proces syntezy aminokwasów. Środek najlepiej działa w temperaturze powyżej 5o C. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2 – 3 dni. Całkowite zamieranie chwastów następuje po okresie do 3 tygodni.
Chasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mniszek pospolity, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, poziewnik szorstki, psianka czarna, rdesty, samosiewy rzepaku, szczaw tępolistny, szczaw kędzierzawy, pokrzywy, przymiotno kanadyjskie, rumian polny, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyki
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, krzyślad polny, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity, sporek polny, starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: rośliny jednoliścienne
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto
Opryskiwać wiosną:
- po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 1,0 – 1,25 l/ha - od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (w celu zwalczania przytulii czepnej) Zalecana dawka: 1,5 l/ha
W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej, Starane Super 101 SE można stosować łącznie ze środkiem Patrol 500 SC wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia w dawce: Starane Super 101 SE 1.0 l/ha + Patrol 500 SC 2,5 l/ha
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych Starane Super 101 SE można stosować łącznie ze środkiem Granstar 75 WG wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia w dawce: Starane Super 101 SE 1.0 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha
pszenica ozima, pszenżyto ozime
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych Starane Super 101 SE można stosować łącznie ze środkiem Apyros 75 WG lub Attribut 70 WG wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia w dawce: Starane Super 101 SE 1.0 l/ha + Apyros 75 WG 13,3 – 20 g/ha albo: Starane Super 101 SE 1.0 l/ha + Attribut 70 WG 60 g/ha
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów Starane Super 101 SE można stosować łącznie ze środkiem Atlantis 04 WG wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia w dawce:
Starane Super 101 SE 1.0 l/ha + Atlantis 04 WG 150 g/ha
2. pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies
Opryskiwać: - od fazy 3-4 liści zbóż do końca fazy krzewienia Zalecana dawka: 1,0 – 1,25 l/ha - od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (w celu zwalczania przytulii czepnej) Zalecana dawka: 1,5 l/ha
pszenica jara, jęczmień jary, owies
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów Starane Super 101 SE można stosować łącznie ze środkiem Granstar 75 WG od fazy 3-4 liści zbóż do końca fazy krzewienia w dawce:
Starane Super 101 SE 1.0 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha
Uwaga
W zbożach ozimych i jarych dawkę środka należy dostosować do liczebności i fazy wzrostu chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
-
Środek zwalcza chwasty w początkowych fazach rozwojowych to jest do fazy 5-6 liści chwastów.

-
Przytulia czepna jest zwalczana do wysokości 20 cm

-
W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 5oC.

-
Chwasty rumianowate są zwalczane do wysokości 8 cm


NASTĘPSTWO ROŚLIN
-
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roslin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

-
Na plantacji, na której zastosowano środek Starane Super 101 SE w mieszaninie z innym środkiem ochrony roślin należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład tej mieszaniny.


PRZECIWSKAZANIA
-
Środka nie stosować: -w zbożach z wsiewką roślin motylkowych -na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki
-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)
NIE DOTYCZY OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ, (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C i
nie wyższej niż 300C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody
zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę)
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym: Gdańsk – (0 prefiks 58) 301-65-16 Rzeszów – (0 prefiks 17) 866-44-09 Kraków - (0 prefiks 12) 411-99-99 Sosnowiec – (0 prefiks 32) 266-11-45 Lublin – (0 prefiks 81) 740-26-76 Warszawa – (0 prefiks 22) 619-08-97 Łódź – (0 prefiks 42) 657-99-00 Wrocław – (0 prefiks 71) 343-30-08. Poznań – (0 prefiks 61) 847-69-46
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »