Skocz do zawartości

Zdjęcie

Taurus 05 EC


.
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 143/2014d z dnia 08.05.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 30/2011 z dnia 18.04.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sharda Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 101, lokal nr 20, 02-011 Warszawa, tel.: 22 886 9328, fax: 22 846 8735, e-mail: shardain@vsnl.com
Producent środka ochrony roślin:
Sharda International Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, Republika Indii, tel.: +91 22 5678 2800, fax: +91 22 5678 2808 lub +91 22 5678 2828, e-mail:
shardain@vsnl.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i środowiska

T A U R U S 05 EC
Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etylowy – kwas (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenoksy] propanowy
w formie estru etylowego (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 5%.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa)
węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R - 30/2011 z dnia 18.04.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 143/2014d z dnia 08.05.2014 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Produkt łatwo palny.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego i niektórych rocznych chwastów jednoliściennych w uprawie buraka cukrowego i pastewnego.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście a następnie
przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju
chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści
i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania.
Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie
środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów.
perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści.

Chwasty wrażliwe: perz właściwy, wyczyniec polny, miotła zbożowa
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI ROŚLINY ROLNICZE
1. Burak cukrowy, burak pastewny
(plantacje produkcyjne) W celu zwalczania perzu właściwego opryskiwać gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od 1 pary liści do 3 par liści Zalecana dawka: 3 l/ha
Uwaga
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce.
2. Rzepak ozimy
W celu zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego opryskiwać wiosną, nie później niż do czasu wybijania rzepaku w pędy. Zalecana dawka: 1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Taurus 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Taurus 05 EC.
PRZECIWWSKAZANIA
-
Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca

-
Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
-III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY
IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
Burak cukrowy, burak pastewny: NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »