Skocz do zawartości

Zdjęcie

Boxer 800 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -410/2014d z dnia 27.10.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-97/2009 z dnia 17.08.2009 r.
Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 326 06 01,
fax: (22) 326 06 99, e-mail:www.syngenta.pl.

Producent:

Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey,
GU2 7YH, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44(1)483 26 00
00, fax: +44(1)483 26 00 01.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiskaBOXER 800 EC
Zawartość substancji czynnej:
prosulfokarb /dipropylotiokarbaminian-S-benzylu/
(związek z grupy karbaminianów) -800 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R -97/2009 z dnia 17.08.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-243/2012d z dnia 04.10.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R -410/2014d z dnia 27.10.2014 r.


drażniący niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów
jednoliściennych oraz dwuliściennych w pszenicy ozimej. Boxer 800 EC jest pobierany przez
chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania, opady deszczu występujące po tym terminie
nie obniżają skuteczności działania środka.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnoty, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny
Chwasty odporne: chaber bławatek, mak polny, rdest powojowy, rdest ptasi, chwasty

wieloletnie.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA
Środek stosować jesienią od fazy szpilkowania (z pochewki liściowej wydobywa się pierwszy liść – BBCH 10) do fazy 3 liści zbóż (BBCH 13).
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów wskazane jest dokładne pokrycie roślin chwastów cieczą użytkową środka Boxer 800. Zaawansowane fazy rozwojowe rośliny uprawnej mogą utrudniać dostęp cieczy użytkowej do zwalczanych chwastów.

-
Po zastosowaniu środka Boxer 800 EC na niektórych odmianach pszenicy ozimej jesienią mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności.

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC .

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 44 09 Kraków -(12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 26 76 Warszawa – (22) 619 08 97 Łódź – (42) 657 99 00 Wrocław – (71) 343 30 08 Poznań – (61) 847 69 46 Tarnów – (14) 631 54 09
Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »