Skocz do zawartości

Zdjęcie

Torero 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -204/2011d z dnia 06.07.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -71/2009 z dnia 15.05.2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 51 149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec, tel.: + 49 2203 5039 500 , fax: + 49 2203 5039 111, info@fcs­
feinchemie.com, www.fcs-feinchemie.com.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1.
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl.

2.
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 66, fax. +48 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl.Konfekcjoner:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: + 48 63 240 01 18, fax. + 48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail:biuro@pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

TORERO 500 SC
Zawartość substancji aktywnych:
metamitron 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on
(związek z grupy triazynonów) - 350 g w 1 litrze środka;

etofumesat metanosulfonian(+/-)-2-etoksy-3,3-dimetylo-2,3 dihydrobenzofuran-5-ylu
(związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 150 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R -71/2009 z dnia 15.05.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 153/2010d z dnia 25.05.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R -204/2011d z dnia 06.07.2011 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Torero 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednorocznych chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, szarłat szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, rumian polny
Chwasty odporne np.: perz polny i inne chwasty wieloletnie
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY
Zabiegi trzykrotne:
pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka, na chwasty w fazie liścieni:
Torero 500 SC 2 l/ha
drugi zabieg w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, na chwasty w fazie liścieni:
Torero 500 SC 2 l/ha
trzeci zabieg w 5-10 dni po drugim zabiegu, na chwasty w fazie liścieni:
Torero 500 SC 2 l/ha.
Trzeci zabieg wykonać w razie potrzeby.

W celu poprawy skuteczności zabiegów w stosunku chwastów w późniejszych fazach
rozwojowych oraz skuteczniejszego zwalczania gatunków średnio wrażliwych środek Torero
500 SC można stosować wspólnie z preparatem Toil.
pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka, na chwasty znajdujące się w fazie
liścieni
Torero 500 SC 1,5-2 l/ha + Toil 1 l/ha

drugi zabieg -w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni Torero 500 SC 1,5-2 l/ha + Toil 1 l/ha trzeci zabieg w 5-10 dni po drugim zabiegu, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni Torero 500 SC 1,5-2 l/ha + Toil 1 l/ha
Torero 500 SC można stosować w zabiegach systemowych ze środkiem Powertwin 400 SC
zabieg przedwschodowy – Torero 500 SC w dawce 3 l/ha pierwszy zabieg powschodowy - na chwasty w fazie liścieni Powertwin 400 SC 1 l/ha + Toil 1 l/ha drugi zabieg powschodowy – w 5-10 dni po pierwszym zabiegu powschodowym na chwasty w fazie liścieni Powertwin 400 SC 1 l/ha + Toil 1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
-PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki, - na rośliny mokre, - w okresie spodziewanych przymrozków, - gdy temperatura jest niższa niż 10°C.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki.
III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka
do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Torero 500 SC z innym środkiem przygotować ciecz
użytkową Torero 500 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać drugi herbicyd lub
adiuwant i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
-Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy. -W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. -Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. -Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. -Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. -Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. -Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682-04-04 Rzeszów - (17) 866-40-25 Kraków - (12) 411-99-99 Sosnowiec - (32) 266-11-45 Lublin - (81) 740-89-83 Tarnów - (14) 629-95-88 Łódź - (42) 657-99-00 Warszawa - (22) 619-66-54 Poznań - (61) 847-69-46 Wrocław - (71) 343-30-08.
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »