Skocz do zawartości

Zdjęcie

IPU Gold 500 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R-64/2010i.r. z dnia 03.09.2010 r.
Producent/Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Irlandii:
Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire BD12 9EJ,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Tel.: +44 (0)1274 694714;

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithavon Street, Witham, Essex, CM8 1BJ, Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Tel.: (044) 1920 486 253, fax: (044) 1920 485 123.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
IPU GOLD 500 SC
Zawartość substancji aktywnej:
izoproturon; 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych
mocznika) - 500 g w 1 l środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R-64/2010i.r. z dnia 03.09.2010 r.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

SzUwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
W celu ochrony wód podziemnych i organizmów wodnych nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych) oraz glebach ciężkich podatnych na spękania.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

4.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.5.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
IPU GOLD 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania miotły
zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy miotłę
zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6
liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek
Chwasty odporne: fiołek polny, jasnoty, przytulia czepna, przetaczniki.

II. ZAKRES STOSOWANIA
ROŚLINY ROLNICZE

1. PSZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha. Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do
zakończenia fazy krzewienia.
2. PSZENŻYTO OZIME
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do
zakończenia fazy krzewienia.
Stosować środek raz w sezonie wegetacyjnym.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA!

Środek może spowodować przemijające przebarwienia wierzchołków liści pszenicy ozimej i
pszenżyta ozimego nie wpływające na plon ziarna.

UWAGA!
-
W czasie zabiegu miotła zbożowa powinna znajdować się w fazie 2-4 liści, natomiast chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

-
Wyższą dawkę środka stosować na glebach zwięzłych lub w przypadku silnego zachwaszczenia pola.


Na plantacjach silnie zachwaszczonych miotłą zbożową stosować IPU Gold 500 SC w dawce 2,5 l/ha. Zabieg wykonywać najpóźniej do końca fazy krzewienia miotły zbożowej.
III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.W przypadku konieczności przesiewów nie uprawiać rzepaku jarego i buraków, można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniak.
IV. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka: - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki, - przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
- na roslinach, które bezpośrednio przed lub po planowanym zabiegu były lub będą nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową, - w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

V. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
VI. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Umyć ręce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy.
VIII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W celu uniknięcia zmycia produktu z liści zbóż resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury wypryskać dopiero po obeschnięciu liści. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.


X. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
XI. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -...
Zawartość netto -...
Nr partii-...Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »