Skocz do zawartości

Zdjęcie

Tayson 464 SL


Załącznik do decyzji mRiRW nr R -118/2014d z dnia 10.04.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-2 /2012 h.r. z dnia 10.01.2012 r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, A -4021 Linz, Austria, tel.: + 43 70 6918 2313, fax: + 43 70 6918 2004
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o. , ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

TAY S ON 464 SL
Zawartość substancji czynnych:
2,4 -D kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy
fenoksykwasów) – 344 g w 1 litrze środka (34,4%)

dikamba kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy w formie soli dimetyloaminowej
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g w 1 litrze środka (12%)

Zezwolenie MRiRW nr R -2/2012 h.r. z dnia 10.01.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R – 118/2014d z dnia 10.04.2014 r.

Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Tayson 464 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym, mieszankach zbóż jarych. W roślinie działa systemicznie.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Powoduje to zamieranie chwastów wrażliwych na preparat. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywo szyj polny, mak polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdesty, rumianowate, sporek polny, szarłaty, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mlecz polny, powój polny, wilczomlecz obrotny, wyki
Chwasty odporne: przetaczniki, poziewniki, skrzyp polny, złocień polny, chwasty jednoliścienne
Uwaga!
Środek niszczy gatunki wymienione w grupie chwastów średnio wrażliwych do fazy rozety.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. Zjęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbóż jarych
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.
2. pszenica ozima, pszenżyto ozime
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Opryskiwać wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
Uwaga!
Środek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA!
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od opryskiwania.
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu:
21 dni
V OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
NIE DOTYCZY
VI PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w temperaturze powietrza poniżej 10 oC i powyżej 25 oC

- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych - na rośliny mokre, chore, wylegnięte i uszkodzone - w czasie nadmiernej suszy i później niż na 4 godziny przed spodziewanym deszczem Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
VII NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Tayson 464 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
VIII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Uwaga!
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
IX PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 oC i
nie wyższej niż 30 oC.


X WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
-Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
-Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
-Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady

lekarza. -Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. -Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody -Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy. -W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
-Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej
-W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
-Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
-Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
XI ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
XII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk ­ (58) 682 04 04 Rzeszów -(17) 866 40 25
Kraków ­ (12) 411 99 99 Sosnowiec ­ (32) 266 11 45
Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa -(22) 619 08 97
Poznań ­ (61) 847 69 46 Wrocław -(71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji-..........
Zawartość netto -..........
Nr partii -..........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »