Skocz do zawartości

Zdjęcie

MIECZ 25 WG


Załącznik do pozwolenia MRiRW
nr R- 49/2012h.r. z dnia 28.05.2012 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ProEuro Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra
tel.: 68 325 74 94; fax.: 68 324 57 50 email: proeuro@onet.pl

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
ZHL CoPacking, Het Appeltje 6, 47751 OudGastel, Królestwo Holandii


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


MIECZ 25 WG


Zawartość substancji czynnej:
rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% (250 g/l).


Pozwolenie MRiRW nr R-49/2012h.r. z dnia 28.05.2012r.

Niebezpieczny dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA.

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny w okresie 7-20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. Kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków nieaktywnych.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice
Chwasty średnio wrażliwe: fiołki, iglica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki, rdesty, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: bylica pospolita, psianka czarna, powój polny, skrzyp polny.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI.

1. Kukurydza
Środek stosować w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.
MIECZ 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) gdy rośliny perzu osiągną wysokość 15-25 cm
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów dwuliściennych.
MIECZ 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków innych niż chwastnica jednostronna.
Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu jak np. komosa lub rdesty MIECZ 25 WG stosować w mieszaninach z innymi środkami.
Zabieg wykonywać w fazie 3-4 liści kukurydzy.
MIECZ 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
lub
w fazie od 2 do 6 liści kukurydzy
MIECZ 25 WG 30 - 40 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
w celu zwalczania chwastów dwuliściennych oraz chwastów prosowatych ( chwastnica jednostronna )
lub
MIECZ 25 WG 50 – 60 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
na polach, gdzie obok prosowatych i dużego nasilenie chwastów dwuliściennych występuje perz.

Uwagi
Środka nie stosować:
- w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych

- w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych


Nie wykonywać zabiegu:
- stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar

- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki

- na mokre rośliny

- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC

- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany na skutek niskich temperatur. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez


rośliny kukurydzy.


Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach kukurydzy, przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ProEuro Sp. z o.o. lub z dystrybutorem tego środka.

2. Ziemniak
Zwalczanie perzu oraz chwastów prosowatych i niektórych dwuliściennych.

A. Zabieg jednorazowy
MIECZ 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Zabieg wykonać gdy rośliny perzu osiągnęły 15-25 cm wysokości, po wschodach ziemniaka

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy zabieg - w fazie 2-3 liści perzu, po wschodach ziemniaka
MIECZ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

drugi zabieg - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu lub w momencie wtórnego odrastania perzu, a rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm.
MIECZ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Zwalczanie chwastów prosowatych i dwuliściennych łącznie lub przemiennie ze środkiem Sencor 70 WG.

A. Zabieg jednorazowy
MIECZ 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści, a rośliny
ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm.

Wyższą z zalecanych dawek środka MIECZ 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy - chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści; dwuliścienne w fazie 2-4 liści, rośliny ziemniaka do 15 cm wysokości.
MIECZ 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
drugi - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty.
MIECZ 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

C. W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG stosowany po wschodach.
pierwszy zabieg
Tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji
Sencor 70 WG 0,5 kg/ha
drugi zabieg
Na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, dwuliścienne 2-4 liści
MIECZ 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Uwagi:
- Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

- Na niektórych odmianach ziemniaka, po zastosowaniu z mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, które mogą mieć wpływ na plon.Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

W przypadku stosowania środka ochrony roślin MIECZ 25 WG w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, Ziemniak, pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.


IV OKRES KARENCJI.
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT ORAZ PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

VI PRZECIWWSKAZANIA.
Środka nie stosować:
. w uprawach kukurydzy i ziemniaków, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy fosforoorganicznych

. wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych.


Insektycydy z grupy fosforoorganicznych w uprawach kukurydzy i ziemniaków można stosować nie wcześniej niż po upływie 4 dni od wykonania zabiegu środkiem MIECZ 25 WG.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w czasie zabiegu ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant (środek wspomagający) Trend 90 EC ciągle mieszając.
Stosując MIECZ 25 WG łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub Sencor 70 WG składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy dokładnie wymyć aparaturę

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż Kukurydza, Ziemniak, pomidor.

VIII PRZECHOWYWANIE.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN.
Chronić przed dziećmi.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

X ANTIDOTUM.
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »