Skocz do zawartości

Zdjęcie

U-46-M 500 SL


Producent: BASF AG, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy.
Importer: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa,
Tel.: (0-prefiks-22) 570 99 99, fax: (0-prefiks-22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl

U 46 M - FLUID 500 SL
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w: jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, owsie, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, zbożach z wsiewką koniczyny lub lucerny.
Zawartość substancji biologicznie czynnej: MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) w formie soli dimetyloaminowej – 500 g/l.
Zezwolenie MRiGŻ Nr 350/98 z dnia 29.06.1998 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-143/2003/p z dnia 28.07.2003 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-320/2004 z dnia 21.09.2004 r.

Określenie toksyczności: dla ludzi – szkodliwy

(R22) Działa szkodliwie po połknięciu. (R36/38) Działa drażniąco na oczy i skórę.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie.
U 46 M-Fluid 500 SL najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, mięta polna, poziewniki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, mniszek pospolity, ostrożeń polny, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jaskier rozłogowy, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, pokrzywa zwyczajna, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. jęczmień jary, pszenica jara, owies
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia. -Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
2. jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Opryskiwać jesienią lub wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca. -Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Uwagi:
-
W jęczmieniu ozimym i życie ze względu na fazę rozwojową chwastów najlepiej stosować środek jesienią.

-
Wyższą dawkę stosować w przypadku większego zachwaszczenia pola.


Środek można stosować także w mieszaninach:
do zwalczania chwastów w pszenicy i jęczmieniu:
U 46 M-Fluid 500 SL 1 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1 l/ha (w takim samym terminie jak U 46 M-Fluid 500 SL).

Do równoczesnego zwalczania chwastów i przeciwdziałania wyleganiu pszenicy stosować:
U 46 M-Fluid 500 SL 1,5 l/ha + Cycocel 460 SL w dawkach takich, jakie zaleca się dla środka stosowanego pojedynczo.

Mieszaninę stosować po zakończeniu krzewienia, lecz nie później niż na początku fazy strzelania pszenicy ozimej w źdźbło; w pszenicy jarej po wykształceniu piątego liścia.
- zboża z wsiewką koniczyny lub lucerny.
Opryskiwać, gdy zboże utworzyło zwarty łan (ale nie później niż na końcu fazy krzewienia), a
rośliny motylkowe mają 1-3 trójlistki.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 21 dni.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
w późniejszych (od podanych) fazach rozwojowych zbóż oraz w wyższych (od zalecanych) dawkach ze względu na możliwość uszkodzenia zbóż,

-
na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone,

-
w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 10oC i powyżej 25oC,

-
w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.


UWAGA
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


MYCIE OPRYSKIWACZA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
SPOSÓB MYCIA
-Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić, -napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem, -części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy, -ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09 Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45 Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97 Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08 Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Chwasty trudne do wytępienia ze względu na fazę rozwojową - zwalczanie w zbożach zobacz »