Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

COUGAR 600 SC


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer CropScience S.A, 16 Rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon, Francja,
Tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
Tel.: (0-prefiks-22) 572 35 00, fax: (0-prefiks-22) 572 36 03


rzestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

C OU GA R 600 SC
Środ tobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stos lebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów jednol ch i dwuliściennych w zbożach ozimych w terminach przedwschodowych lub pow ch. Zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do chwa tów później wschodzących.
Zaw ubstancji aktywnych: dif 2’,4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid (zwi py fenoksynikotynoanilidów) - 100 g w 1 litrze środka
izoprot 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (zwi py pochodnych mocznika) – 500 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW Nr R- 23 /2006 z dnia 28.08.2006 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!

1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest głównie przez chwasty w czasie kiełkowania, a izoproturon głównie poprzez system korzeniowy i częściowo poprzez liście. Działanie diflufenikanu w przypadku stosowania przedwschodowego polega na tworzeniu cienkiej warstwy herbicydu na powierzchni gleby, podczas gdy izoproturon wnika na głębokość 5-10 cm. Obie substancje aktywne niszczą młode chwasty podczas ich kiełkowania i w czasie formowania systemu korzeniowego. W przypadku stosowania powschodowego obie substancje aktywne działają w sposób wzajemnie się uzupełniający i są wchłaniane zarówno poprzez liście, jak i korzenie chwastów.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetaczniki, rdesty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa
Chwasty odporne: owies głuchy, chwasty wieloletnie.
Uwaga
W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów. Środek nie zwalcza wyczyńca polnego wschodzącego wiosną.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Zboża ozime
1. pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto
Środek stosować po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową zboża).
-Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres działania środka wiosną.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste (zabiegi powschodowe), grubokropliste
(zabiegi przedwschodowe).

UWAGI:

-
Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).

-
Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.

-
Nie bronować gleby po przedwschodowym stosowaniu środka.

-
Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych i cięższych oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej.
-
Zabieg powschodowy zaleca się na glebach lekkich, piaszczystych lub kamienistych.

-
Środek działa tylko na kiełkujące samosiewy rzepaku, nie eliminuje starszych roślin, które nie zostały zniszczone zabiegami mechanicznymi.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu 20 cm orki można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie uprawiać buraków cukrowych.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych


na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną , odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09 Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45 Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97 Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08 Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »