Skocz do zawartości

Zdjęcie

SYLON 50 WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R- 59/2010i.r z dnia 20.08.2010 r.
Producent:
Du Pont de Nemours S.A.S., Agricultural Products, 82. rue de Wittelsheim BP9, 68700 Cernay, Republika Francuska

Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Republiki Czeskiej:
Du Pont CZ s.r.o., Pekarska 14/628, 15500 Praha 5 – Jinonice, Republika Czeska;

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
K&S CHEMICALS Sp. z o. o., ul. Stodolniana 34, 97-300 Piotrków Trybunalski; Tel. (044) 732 58 86, fax. (044) 732 58 86, e-mail: kontakt@ks-chemicals.com
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

S Y LO N 50WG
Zawartość substancji aktywnej:
triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50%
ester metylowy kwasu 2-[4-dimetyloamino-6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyn-2-ylo­karbamoilosulfoamoilo]-3-metylobenzoesowego.

Zezwolenie MRiRW nr R - 59/2010i.r. z dnia 20.08.2010 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
SYLON 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Opakowanie Sylon 50 WG zawiera 120 g granulatu w plastikowym pojemniku z miarką do domierzania.
1. DZIAŁANIE NA CHWASTY
SYLON 50 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest
głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Hamuje podział komórek
w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Objawy działania takie jak,
przejaśnienia, żółknięcie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują
w ciągu kilku dni.
Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka.
W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej.
Środek wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do
związków nieaktywnych.
Po zabiegu mogą wystąpić marmurkowate przebarwienia liści buraków, które ustępują bez
ujemnego wpływu na plon korzeni i zawartość cukru.
Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, psianka czarna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowaty,wilczomlecz obrotny
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, łoboda rozłożysta, ostrożeń polny, powój polny.
2. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20.C, w okresie dużego nasłonecznienia,

-
na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, suszę,

-
przed spodziewanym przymrozkiem,

-
w ilości wody większej niż 300 l/ha,

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych warunkach
agrotechnicznych.
W przypadku likwidacji plantacji (przymrozki, choroby, szkodniki) można uprawiać tylko
buraki.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY
Do jednego zabiegu środek Sylon 50 WG stosuje się w dawce 30 g/ha z dodatkiem adiutanta (środek wspomagający) Trend 90 EC lub Olstick 90 EC w dawkach: Sylon 50 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 litrów wody). lub Sylon 50 WG 30 g/ha + Olstick 90 EC 1,5 l/ha.
Sylon 50 WG można stosować: niezależnie od fazy rozwojowej buraków do momentu
zwarcia międzyrzędzi - na chwasty w fazie liścieni do początku fazy dwóch liści właściwych.
Zabiegi środkiem Sylon 50 WG można wykonywać co 5-10 dni na ponownie wschodzące
chwasty.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów Sylon 50 WG stosuje się w
programach ze środkiem Safen Compact 160 EC w następujących dawkach:

Sylon 50 WG 30 g/ha + Safen Compact 160 EC 1-1,5 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,05%
(tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 l wody).

Zabiegi środkiem Sylon 50 WG w mieszaninie ze środkiem Safen Compact 160 EC można
wykonywać co 5-10 dni na ponownie wschodzące chwasty.
Wyższą z zalecanych dawkę środka Safen Compact 160 EC stosować w przypadku silnego
zachwaszczenia plantacji.

Wyżej wymienione zabiegi można poprzedzić zabiegiem przedwschodowym
z zastosowaniem środka Venzar 80 WP w dawce 0,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
-
Środka Sylon 50 WG nie stosować na jednym polu więcej, niż 4 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego.

-
Opad deszczu wcześniej, niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.

-
Stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania podane dla środka stosowanego łącznie ze środkiem Sylon 50 WG zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania tego środka.


III. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY
V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzyć środek załączoną do opakowania wyskalowaną miarką i wsypać do zbiornika napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
Podczas sporządzania mieszaniny z środka Sylon 50 WG ze srodkiem Safen Compact 160 EC dodać do uprzednio sporządzonego roztworu Sylon 50 WG - zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie tego środka. Adiuwant (środek wspomagający) Trend 90 EC, Olstick 90 EC dodać na końcu, uzupełnić wodą ciągle mieszając. Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Nie pozostawiać cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy okres czasu np. przez noc. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z sposobem podanym poniżej: . Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza . Napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i
płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem . Części składowe rozpylaczy rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze jednego ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy . Ponownie wypłukać zbiornik w wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą
VI. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0.Ci
nie wyższej niż 30.C.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. . W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę. . Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. . Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środka myjącego przeznaczonego do tego celu,
z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją załączoną do tego środka.
. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »