Skocz do zawartości

Zdjęcie

Atlantis 12 OD


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 98/2009 z dnia 14.08.2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 2173 38 7276, fax: +49 2173 38 3570.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (0 - 22) 572 35 00, fax: (0-22) 572 36 03.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

ATLANTIS 12 OD

Zawartość substancji aktywnych:
jodosulfuron metylosodowy sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4­metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo) ureidosulfonylo]benzoesowego
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -2 g w 1 litrze środka,

mezosulfuron metylowy benzoesan metylo 2-[[[[(4,6-dimetoksy-2-piryminydyl)amino]
karbonylo]amino]-sulfonylo]-4-[[(metylosulfonylo)amino]-metylowy (związek z grupy
pochodnych sulfonylomocznika) -10 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R- 98/2009 z dnia 14 .08.2009 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się


Uwagi:
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

3.
W przypadku zastosowania odpowiednich rozpylaczy, redukujących znos cieczy użytkowej oprysku o 50%, można zmniejszyć strefę ochronną do szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

4.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych
i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Środek pobierany jest poprzez liście w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów i
przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2-3
liści. Widocznymi objawami działania środka są: wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu
pierwszych kilku dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne
zamieranie roślin. Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polny,miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, mak polny, przetaczniki
Chwasty odporne: przytulia czepna, rdesty, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II ZAKRES STOSOWANIA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
Zalecana dawka - 0,45-1,2 l/ha
Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku strzelania w źdźbło.
Zalecenia szczegółowe Do zwalczania miotły zbożowej i wrażliwych chwastów dwuliściennych środek stosować w dawce 0,45-0,6 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju). Do zwalczania owsa głuchego, stokłosy żytniej, wyczyńca polnego środek stosować w dawce 0,9-1,2 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju).
2. ŻYTO
Zalecana dawka - 0,45 l/ha
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji w fazie krzewienia do początku strzelania w źdźbło
Celem rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie środek Atlantis 12 OD można łącznie stosować ze środkami: Grodyl 75 WG, Sekator 125 OD, Mustang 306 SE oraz Granstar 75 WG w następujących dawkach: Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Grodyl 75 WG 40 g/ha lub Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha lub Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha lub Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Granstar 75 WG 25 g/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
-
Środek zawiera w swoim składzie dwie substancje aktywne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu.

-
W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych, które przemijają najdalej po 3 tygodniach i które nie wpływają ujemnie na plon i jego parametry.


NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, gdy jesienią zastosowano do 0,9 l/ha środka na hektar po wykonaniu orki (na głębokość 25 cm) wiosną można uprawiać zboża jare, groch, kukurydzę, lucernę, gdy środek zastosowano wiosną po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą.
PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować:
-
na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

-
przed spodziewanym silnym przymrozkiem,

-
w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady

lekarza. . Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy. . W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). Pomoc medyczna W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Kraków – (0-12) 411-99-99 Lublin – (0-81) 740-89-83 Łódź – (0-42) 657-99-00 Poznań – (0-61) 847-69-46 Rzeszów –(0-17) 866-40-25 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45 Tarnów –(0-14) 631-54-09 Warszawa –(0-22) 619-66-54 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów po żniwach zobacz »