Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pilar - Glifosat 360 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-187/2011d z dnia 20.06.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-12/2010i.r. z dnia 03.03.2010 r.
Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
PILARQUIM E.U. Sp. z o.o., ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382 Warszawa; tel.:/fax: + 48 22 729 11 10, www.pilarquim.com

Producent:
Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 627, Scheldelaan 460, B -2040 Antwerpia, Królestwo Belgii; tel.: + 32 (0) 2-776-4706, fax: + 32 (0) 2-776-4869.

Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu na terytorium Republiki Austrii:
Nufarm GmbH and Co. KG, St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii.
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

PILAR-GLIFOSAT 360 SL
Zawartość substancji aktywnej:
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna/(związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli
izopropyloaminowej - 360 g w 1 litrze środka.

Substancje niebezpieczne niebędące substancjami aktywnymi: izopropyloamina i etoksylowana alkiloamina talowa.
Zezwolenie MRiRW nr R - 12/2010i.r. z dnia 03.03.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-275/2010d z dnia 11.10.2010 oraz decyzją MRiRW nr R-187/2011d z dnia 20.06.2011 r.


Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka, w przypadku stosowania środka w dawce powyżej 2,9 l środka/ha, konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej


o szerokości 5 m od terenów nieużytkowych rolniczo.

I OPIS DZIAŁANIA
PILAR-GLIFOSAT 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach po zbiorze roślin uprawnych oraz do desykacji rzepaku ozimego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
PILAR-GLIFOSAT 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, ostrożeń polny, perz właściwy, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI


UWAGA!
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
Przed zbiorem rzepaku, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
1. RZEPAK OZIMY
Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej. W celu właściwego zwalczenia chwastów, zbioru dokonać po upływie 7 dni od zabiegu. W celu uzyskania efektu pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.

UWAGA!
-
Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

-
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
-
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu.


Zabieg ścierniskowy -zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe. W celu zwiększenia efektywności niższej dawki preparatu PILAR-Glifosat 360 SL, można go stosować łącznie z siarczanem amonowym w dawce:
PILAR-Glifosat 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
UWAGA!
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.


III PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów, - na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze wzgledu na mozliowość uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), - w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
IV NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano PILAR-Glifosat 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

V OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
RZEPAK OZIMY – 21 DNI

VI OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka PILAR-Glifosat 360 SL łącznie z siarczanem amonowym wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
UWAGA!
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.

VIII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30 °C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.


IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.


X ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

XI POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08

Okres ważności – 2 lata Data produkcji – Zawartość netto – Numer partii –


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak przymrozki wpływają na stosowanie herbicydów? zobacz »Jeśli masz konto na Facebooku możesz zalogować się klikając w przycisk