Skocz do zawartości

Zdjęcie

REACTOR 480 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 86/2014d z dnia 27.03.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -46/2008 r. z dnia 28.05.2008 r.
Posiadacz zezwolenia: Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK -7673 Harboore, Królestwo Danii, tel.: +45 969 096 90, fax:+45 969 096 91.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Cheminova Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 212 A, 02 -486 Warszawa, tel.: (22) 571 40 50, fax.: (22) 571 40 51.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

REACTOR 480 EC
Zawartość substancji czynnej:
chlomazon /2-(chlorobenzylo)-4,4-dimetyloizoksazolidyn-3-on/
(związek z grupy izoksazolidionów) -480 g w 1 litrze środka.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa)
węglowodory lekkie aromatyczne. Niskowrząca benzyna-niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R -46/2008 z dnia 28.05.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -251/2012d z dnia 09.10.2012 r.
decyzją MRiRW nr R -240/2013d z dnia 30.09.2013 r.
decyzją MRiRW nr R -306/2013d z dnia 11.12.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -86/2014d z dnia 27.03.2014 r.Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na drogi oddechowe i na skórę.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Reactor 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich
kiełkowania.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, wiechlina roczna
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny.
III ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie
uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do
przezimowania.

Zalecana dawka: 0,2 -0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych 80-250
l/ha.

UWAGI:

-
Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.

-
Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
-
W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.


IV PRZECIWWSKAZANIA
- Środka nie stosować:

w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia.


na gleby zbyt wilgotne i przesuszone


aparaturą agrolotniczą • opryskiwaczami wysokociśnieniowymi


podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury


gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy


w odległości mniejszej niż 20 m od zabudowań gospodarskich, roślin warzywnych, sadowniczych oraz plantacji szkółek i roślin pod osłonami.


w odległości mniejszej niż 20 m od sąsiadujących zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków


- Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


V OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY
VI OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
VII NASTĘPSTWO ROŚLIN W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, zboża jare, (z wyjątkiem jęczmienia jarego), ziemniaki lub tytoń. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.
VIII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Opryskiwanie wykonywać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio-lub
grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień.
Belka polowa opryskiwacza winna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla
użytego typu rozpylacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IX PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC .

X WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza
i pokazać opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po
środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

XI ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
XII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 44 09 Kraków -(12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 26 76 Warszawa – (22) 619 08 97 Łódź – (42) 657 99 00 Wrocław – (71) 343 30 08 Poznań – (61) 847 69 46 Tarnów – (14) 631 54 09
Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »