Skocz do zawartości

Zdjęcie

Successor T 550 SE


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 101/2013d z dnia 17.05.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 58/2008 z dnia 17.04.2008 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 -28, DE -21683 Stade, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 41 41 92 04 0, fax: +49 41 41 92 04 210,
www.cheminova.dePodmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571-40-50, fax: 22 571 40 51, www.cheminova.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi środowiska


S U C C E S S O R T 550 SE
Zawartość substancji czynnych:
petoksamid /2-chloro-N-(2-etoksyetylo)-N-(2-fenyloprop-1-enylo-2metylo)acetamid,
(związek z grupy chloroacetamidów)– 300 g w 1 litrze środka,

terbutylazyna /2-tert-butyloamino-4-chloro-6-etyloamino-1,3,5 triazyna, (związek z grupy
triazyn) – 250 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 58/2008 z dnia 17.04.2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 74/2009 z dnia 16.04.2009 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 101/2013d z dnia 17. 05.2013 r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Zawiera petoksamid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I DZIAŁANIE NA CHWASTY
SUCCESSOR T 550 SE jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy. Kombinacja petoksamidu i terbutyloazyny zawarta w środku zapewnia skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy. Terbutyloazyna jest pobierana głównie poprzez korzenie chwastów, natomiast petoksamid jest pobierany przez siewki kiełkujących chwastów i hamuje dalszy ich rozwój. Chwasty jednoliścienne są niszczone najskuteczniej w czasie wschodów natomiast chwasty dwuliścienne są zwalczane od fazy kiełkowania do fazy 5 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. KUKURYDZA
Środek stosować po siewie przed wschodami lub wcześnie po wschodach do fazy 1-3 liści kukurydzy.
Zalecana dawka: 4 l/ha.
Successor T 550 SE może skuteczniej zwalczać chwastnicę jednostronną podczas zabiegu
wykonanego przed wschodami kukurydzy.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów jednoliściennych o miotłę
zbożową i perz właściwy można stosować mieszaninę ze środkiem Titus 25 WG
i adiuwantem Trend 90 EC. Zabieg wykonać po wschodach kukurydzy (w fazie 3-4 liści) na
chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści w dawce:
Successor T 550 SE 2,25 l/ha + Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
(100 ml/100 l wody).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA!
Stosując mieszaninę ze środkiem Titus 25 WG przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie-instrukcji jego stosowania.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki, mokre, w temperaturze (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC, w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia, po długotrwałej suszy. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Successor T 550 SE ze środkiem Titus 25 WG i adiuwantem Trend 90 EC, przygotować ciecz użytkową środka Successor T 550 SE w połowie wymaganej ilości wody, dodać środek Titus 25 WG, a następnie adiuwant Trend 90 EC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5oC
i nie wyższej niż 25oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. - Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »