Skocz do zawartości

Zdjęcie

Supero 05 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -209/2011 z dnia 11.07.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 9/2009 z dnia 06.02.2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Sharda Europe, Heedstraat 58, 1730 Asse, Królestwo Belgii, tel: +32 2 466 44 44, faks : +32 2 463 36 58. Producent środka ochrony roślin: Sharda International Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai -400 050, Republika Indii, tel.: +91 22 5678 2800, fax: +91 22 5678 2808 lub +91 22 5678 2828, e-mail: shardain@vsnl.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1.
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel:+17 2407 111, fax:+17 2407122, e- mail: zch@zch.sarzyna.pl

2.
Helm Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel. (22) 654 35 00, fax (22) 654 83 10.


Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
S U P E R O 05 EC
Zawartość substancji aktywnej:
chizalofop-P-etylowy -kwas (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenoksy] propanowy w
formie estru etylowego
(związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-5%.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa)
węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R - 9/2009 z dnia 06.02.2009 r., zmienione decyzją MRiRW nr R - 151/2009 z dnia 23.09.2009 r. oraz decyzją MRiRW nr R-209/2011d z dnia 11.07.2011 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Produkt łatwo palny.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne


Uwaga!

Etykieta Supero 05 EC, załącznik do decyzji MRiRW
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
I. OPIS DZIAŁANIA
Supero 05 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych
chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz perzu właściwego w uprawie
buraka cukrowego i pastewnego.
Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie
przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju
chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych
liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania.
Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają
działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego
skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów.
perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści, a chwasty jednoroczne od fazy 2 liści
do początku fazy krzewienia.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: perz właściwy, wyczyniec polny, miotła zbożowa
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
(plantacje produkcyjne)
W celu zwalczania perzu właściwego opryskiwać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do 3 par liści. Zalecana dawka: 3 l/ha
Uwaga
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).
2. RZEPAK OZIMY
W celu zwalczenia miotły zbożowej i wyczyńca polnego opryskiwać wiosną, nie później niż do momentu wybijania rzepaku w pędy. Zalecana dawka: 1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Supero 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Supero 05 EC.
PRZECIWWSKAZANIA
-
Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.

-
Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27 °C.

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
BURAK CUKROWY i pastewny - NIE DOTYCZY RZEPAK OZIMY- 77 dni
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

2.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

3.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

4.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

5.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

6.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


VI PRZECHOWYWANIE
1.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

2.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

3.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

4.
Chronić przed dziećmi.


VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
1.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

2.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

3.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

4.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

5.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

6.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

7.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

8.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

9.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

10.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji -.......... Zawartość netto -......... Nr partiiBrak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »