Skocz do zawartości

Zdjęcie

HARFUR


Zał. do zezw. MRiRW nr R-73/2012 h.r. z dnia 12.09.2012 r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
AgChem Acces Poland Ltd., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz; Tel./fax: + 48 52 381 49 14, e-mail: enquires@agchemaccess.co.uk
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

HARFUR
Zawartość substancji czynnej:
rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -25% (250 g/l).

Pozwolenie MRiRW Nr R-73/2012 h.r. z dnia 12.09.2012 r.
Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody
oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny w okresie 7-20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. Kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków nieaktywnych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice
Chwasty średnio wrażliwe: fiołki, iglica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki, rdesty, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: bylica pospolita, psianka czarna, powój polny, skrzyp polny.
II ZAKRES STOSOWANIA DAWKI I TERMINY


1. Kukurydza.
Środek stosować w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.
HARFUR 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) gdy rośliny perzu
osiągną wysokość 15-25 cm
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych
chwastów dwuliściennych.
HARFUR 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków innych niż chwastnica jednostronna.
Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym
nasileniu jak np. komosa lub rdesty HARFUR stosować w mieszaninach z innymi środkami.
Zabieg wykonywać w fazie 3-4 liści kukurydzy.
HARFUR 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w
stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
lub
w fazie od 2 do 6 liści kukurydzy
HARFUR 30 -40 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
w celu zwalczania chwastów dwuliściennych oraz chwastów prosowatych ( chwastnica
jednostronna ) lub
HARFUR 50 -60 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
na polach, gdzie obok prosowatych i dużego nasilenie chwastów dwuliściennych występuje perz.

Uwagi

- Środka nie stosować:
-w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych
-w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych

- Nie wykonywać zabiegu:
-stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar
-na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki -na mokre rośliny -w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC
-bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany
na skutek niskich temperatur. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy.
- Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach kukurydzy, przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy DuPont..

2. Ziemniak.
Zwalczanie perzu oraz chwastów prosowatych i niektórych dwuliściennych.
A. Zabieg jednorazowy
HARFUR 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Zabieg wykonać gdy rośliny perzu osiągnęły 15-25 cm wysokości, po wschodach ziemniaka

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy zabieg - w fazie 2-3 liści perzu, po wschodach
ziemniaka HARFUR 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu
0,1%
drugi zabieg -po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu lub w momencie wtórnego
odrastania perzu, a rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm.
HARFUR 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Zwalczanie chwastów prosowatych i dwuliściennych łącznie lub przemiennie ze środkiem
Sencor 70 WG.


A. Zabieg jednorazowy
HARFUR 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści, a rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm.
Wyższą z zalecanych dawek środka HARFUR stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.

B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy -chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści; dwuliścienne w fazie 2-4 liści, rośliny
ziemniaka do 15 cm wysokości.
HARFUR 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
drugi -po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty
HARFUR
20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

C. W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG stosowany po wschodach.
pierwszy zabieg Tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji Sencor 70 WG 0,5 kg/ha drugi zabieg Na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, dwuliścienne 2-4 liści HARFUR 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.


Uwagi:
-
Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

-
Na niektórych odmianach ziemniaka, po zastosowaniu z mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, które mogą mieć wpływ na plon.


Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
W przypadku stosowania środka ochrony roślin HARFUR w mieszaninach z innymi Środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych
terminach agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę,
Ziemniak, pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie
rośliny.


IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:

NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT ORAZ PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

VI PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-w uprawach kukurydzy i ziemniaków, w których stosowano doglebowo insektycydy
z grupy fosforoorganicznych
-wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych.
Insektycydy z grupy fosforoorganicznych w uprawach kukurydzy i ziemniaków można
stosować nie wcześniej niż po upływie 4 dni od wykonania zabiegu środkiem HARFUR .
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w czasie zabiegu ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant (środek wspomagający) Trend 90 EC ciągle mieszając. Stosując HARFUR łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub Sencor 70 WG składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy dokładnie wymyć aparaturę
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż Kukurydza, Ziemniak, pomidor.

VIII PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.


IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Chronić przed dziećmi.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę
twarzy
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
X ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE


XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk - (58) 682-04-04 Rzeszów - (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji -...
Zawartość netto -...
Nr partii -...Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »