Skocz do zawartości

Zdjęcie

ATTRIBUT 70 WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R - 3 /2009 z dnia 08.01.2009
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, 40789 Monheim, Niemcy,
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 572 35 00, fax.: (0-prefiks-22) 572 35 55
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
A TT R I B UT 70SG
Zawartość substancji aktywnej:
propoksykarbazon sodowy
(związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 70%.
ester metylowy soli sodowej kwasu 2-[[[(4,5-dihydro-4-metylo-5-okso-3-propoksy-1H-1,2,4-triazol­1-ilo)karbonylo]amino]sulfonylobenzoesowego]

Zezwolenie MRiRW Nr R- 3 /2009 z dnia 08.01.2009

Niebezpieczne dla środowiska Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

4.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


Etykieta – instrukcja stosowania środka ochrony roślin ATTRIBUT 70 SG, zał do zezw. MRiRW
I OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, selektywny herbicyd o działaniu układowym, przeznaczony do powschodowego zwalczania głównie chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej. Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest zarówno poprzez korzenie, jak i liście chwastów i szybko transportowany w roślinie. Jego działanie polega na blokowaniu enzymu syntetazy acetolaktanowej (ALS) w komórkach. Skutkiem działania środka jest ograniczenie lub wstrzymanie wzrostu i karłowacenie chwastów. U nasady blaszek liściowych powstają odbarwienia prowadzące do ich zamierania. Środek działa skutecznie również na chwasty wschodzące kilka tygodni po zabiegu. Działa jednak powoli i pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie 4-6 tygodni od wykonania zabiegu.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: owies głuchy
Chwasty odporne np.: większość chwastów dwuliściennych, w tym, chwasty dwuliścienne
głęboko korzeniące się.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
Środek stosować wiosną na intensywnie rosnące chwasty. Zabieg wykonać po rozpoczęciu wegetacji do pełni fazy krzewienia zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w fazie wschodów do fazy 2-4 rozkrzewień chwastów jednoliściennych. W przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego zabieg wykonać, gdy rośliny perzu mają 2-3 liście (5-15 cm wysokości). -Zalecana dawka: 60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów
jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
2. PSZENICA JARA

Środek stosować na intensywnie rosnące chwasty. Zabieg wykonywać, gdy rośliny pszenicy znajdują się w fazie pełni krzewienia. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy owies głuchy lub pozostałe gatunki chwastów wrażliwych osiągnęły fazę wschodów do fazy 2-4 liści. -Zalecana dawka: 60 g/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGI:
-
Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.
-
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

-
Po kilku dniach od zastosowania środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności, które nie mają wpływu na ilość i jakość plonu.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polach gdzie stosowano Attribut 70 SG nie wysiewać rzepaku ozimego jako rośliny następczej.
Po wykonaniu orki na głębokość 10-15 cm jako roślinę następczą można uprawiać jęczmień ozimy.
Bez orki po wykonaniu uprawek pożniwnych można uprawiać pozostałe zboża i facelię.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Attribut 70 SG (w wyniku
wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość
20 cm na polu tym można uprawiać pszenicę jarą.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

na tym samym polu częściej niż raz w sezonie,


na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, mróz lub suszę,


w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,


w mieszaninie ze środkami przeciwdziałającymi wyleganiu,


podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje

roślin uprawnych. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia przeznaczenia do konsumpcji)
– NIE DOTYCZY.
Etykieta – instrukcja stosowania środka ochrony roślin ATTRIBUT 70 SG, zał do zezw.
MRiRW
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) – NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
Etykieta – instrukcja stosowania środka ochrony roślin ATTRIBUT 70 SG, zał do zezw.
MRiRW
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09 Kraków – (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45 Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97 Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08 Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........
Etykieta – instrukcja stosowania środka ochrony roślin ATTRIBUT 70 SG, zał do zezw.
MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »