Skocz do zawartości

Zdjęcie

COLZOR TRIO 405 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -70/2010 z dnia 02.09.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax:
(22) 326-06-99.
Producent:
Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska, tel.: (+41,61) 323-11-11, fax: (+41,61) 323-12-12.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

C O L Z O R TRIO 405 EC
Zawartość substancji czynnych:
dimetachlor – (2-chloro-N-(2-metoksyetylo)-2’,6’- dimetyloacetanilid
(związek z grupy chloroacetoanilidów) – 187, 5 g w 1 litrze środka,
napropamid (N,N-dietylo-2-(naft-1-yloksy)propanoamid
(związek z grupy amidów) – 187, 5 g w 1 litrze środka,
chlomazon (2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on
(związek z grupy izoksazolidionów) – 30 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 70/2010 z dnia 02.09.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!

1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez okrywę nasienną, pędy i korzenie chwastów.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe.: gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, samosiewy zbóż
Chwasty odporne.: chwasty wieloletnie (ostrożeń polny, perz właściwy, itd.).
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. RZEPAK OZIMY
Zalecana dawka: 2,5-4 l/ha.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (do 3 dni po siewie) wilgotną, starannie uprawioną (bez grud)
glebę. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
Herbicyd Colzor trio 405 EC może być stosowany łącznie z herbicydem Teridox 500 EC w
dawkach Colzor trio 405 EC 2l/ha + Teridox 500 EC 1l/ha.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha (mniejsze ilości cieczy roboczej stosować tylko przy wysokim
uwilgotnieniu gleby).
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
-
Niższe dawki środka (2,5-3,0 l/ha) stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolnej i w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższe dawki (3,5-4 l/ha) na glebach cięższych.

-
Po zabiegu w okresie jesiennym nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.

-
Silne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności środka.

-
Nie należy stosować preparatu na tej samej powierzchni częściej niż co trzy lata.


Środek ochrony roślin Colzor Trio 405 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną dimetachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg tej substancji aktywnej na ha.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się glebie w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku jesienią na polu tym, po wykonaniu
uproszczonej uprawy, można wysiewać wyłącznie rzepak, gdy jest możliwe wykonanie siewu we
właściwym terminie agrotechnicznym.
Po wiosennym zaoraniu rzepaku można uprawiać rzepak jary, kukurydzę, groch lub słonecznik.
Nie należy wysiewać zbóż, lnu i buraków.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka Colzor Trio 405 EC nie stosować:

na glebach piaszczystych,


po skiełkowaniu nasion rzepaku.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do: ¦ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, ¦ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0°C
do 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH
JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - ...........................................................................................................................
Zawartość netto - .........................................................................................................................
Nr partii - .....................................................................................................................................Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »