Skocz do zawartości

Zdjęcie

METAZ 500 SC


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Z.P.U.H. „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J. ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno, tel.: (0-32) 617 75 71, fax: (0-32) 615 00 07, e-mail: handel@bestpest.com.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
M ETAZ 500 SC
Zawartość substancji aktywnej:
metazachlor -2’,6’-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid
(związek z grupy chloroacetanilidów) – 500g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R -75/2009 z dnia 05.06.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R­16/2010 z 25.03.2010 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I DZIAŁANIE NA CHWASTY
Metaz 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania
niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować:
Bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud glebę).

Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
Zalecana dawka: 2l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów można stosować mieszaninę ze środkiem

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek ochrony roślin Metaz 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na hektar.
UWAGA:
Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Metaz 500 SC rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Metaz 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm ­począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime. W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Brasiherb 400 CS przestrzegać również zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.
PRZECIWWSKAZANIA
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Środka nie stosować:

w okresie wschodów rzepaku.


podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące

rośliny uprawne. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

2.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

3.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

4.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

5.
W przypadku sporządzania mieszaniny ze środkiem Brasiherb 400 CS, wlać odmierzoną ilość środka Metaz 500 SC do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem a następnie dodać odmierzoną ilość środka Brasiherb 400 CS i dokładnie mieszając uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

6.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

7.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

8.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


VI PRZECHOWYWANIE
1.
Chronić przed dziećmi.

2.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

3.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

4.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.


VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). Pomoc medyczna W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Kraków – (0-12) 411-99-99 Lublin – (0-81) 740-89-83 Łódź – (0-42) 657-99-00 Poznań – (0-61) 847-69-46 Rzeszów –(0-17) 866-40-25 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45 Tarnów –(0-14) 631-54-09 Warszawa –(0-22) 619-66-54 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Herbicydy: czas na wiosenną korektę zobacz »Jeśli masz konto na Facebooku możesz zalogować się klikając w przycisk