Skocz do zawartości

Zdjęcie

MAC-RIMSULFURON 25 WG


Załącznik do decyzji MRiRW Nr R-49 /2010d z dnia 17.02.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-34/2009i.r. z dnia 30.11.2009 r.
Producent/Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
Du Pont (UK) Limited, Wedgwood Way, Stevenage, Herts. SG1 4QN, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Tel.: +44 1438 734 000.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
PILARQUIM E.U. Sp. z o.o., ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382 Warszawa; Tel./fax: + 48 22 729 11 10.
Przestrzegaj etykiet-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
MAC-RIMSULFURON 25 WG
Zawartość substancji aktywnej: rimsulfuron –1-(4,6-dimetoksypyrimidin-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2­pirymidynosulfonylo)mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -25%.
Zezwolenie MRiRW Nr R-34/2009i.r. z dnia 30.11.2009 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-49/2010d z dnia 17.02.2010 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie
uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.


2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


Etykieta MAC-Rimsulfuron 25 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
I. OPIS DZIAŁANIA
MAC-RIMSULFURON 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
MAC-RIMSULFURON 25 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny w okresie 7-20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków nieaktywnych.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, włośnice
Chwasty średnio wrażliwe: fiołki, iglica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki, rdesty, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne np.: bylica pospolita, psianka czarna, powój polny, skrzyp polny.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. kukurydza
Środek stosować w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.
MAC-Rimsulfuron 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) gdy rośliny perzu osiągną wysokość 15-25 cm.
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów dwuliściennych.
MAC-Rimsulfuron 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków innych niż chwastnica jednostronna. Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu jak np. komosa lub rdesty MAC-Rimsulfuron 25 WG stosować w mieszaninach z innymi środkami. Zabieg wykonywać w fazie 3-4 liści kukurydzy.
MAC-Rimsulfuron 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Hormony 75 WG) 10 g/ha + Trend
Etykieta MAC-Rimsulfuron 25 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW2

90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml/100 l wody) lub w fazie od 2 do 6 liści kukurydzy MAC-Rimsulfuron 25 WG 30 -40 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
W celu zwalczania chwastów dwuliściennych oraz 100 ml/100 l wody chwastów prosowatych (chwastnica jednostronna)
Etykieta MAC-Rimsulfuron 25 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW3

lub MAC-Rimsulfuron 25 WG 50 -60 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Na polach, gdzie obok prosowatych i dużego nasilenie chwastów dwuliściennych występuje perz
UWAGA!
-Środka nie stosować:
. w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych,
. w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych.

-Nie wykonywać zabiegu:
. stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar,
. na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub
szkodniki, . na mokre rośliny, . w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
. bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany na skutek niskich temperatur. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy.
-Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach kukurydzy, przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy PILARQUIM E.U. Sp. z o.o
2. ziemniak
Zwalczanie perzu oraz chwastów prosowatych i niektórych dwuliściennych.
A.Zabieg jednorazowy MAC-Rimsulfuron 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Zabieg wykonać, gdy rośliny perzu osiągnęły 15-25 cm wysokości, po wschodach ziemniaka
B.Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy zabieg -w fazie 2-3 liści perzu, po wschodach ziemniaka
MAC-Rimsulfuron 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
drugi zabieg -po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu lub w momencie wtórnego odrastania perzu, a rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm.
MAC-Rimsulfuron 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Zwalczanie chwastów prosowatych i dwuliściennych łącznie lub przemiennie ze środkiem Sencor 70 WG.
A.Zabieg jednorazowy
MAC-Rimsulfuron 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści, a rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm.
Wyższą z zalecanych dawek środka MAC-Rimsulfuron 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.
B.Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy -chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści; dwuliścienne w fazie 2-4 liści, rośliny ziemniaka do 15 cm wysokości.
MAC-Rimsulfuron 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. drugi -po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty
MAC-Rimsulfuron 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
C.W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG stosowany po wschodach.
pierwszy zabieg Tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji Sencor 70 WG
0,5 kg/ha.
drugi zabieg
Na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, dwuliścienne 2-4 liści MAC-Rimsulfuron 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. UWAGA!
-Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
-Na niektórych odmianach ziemniaka, po zastosowaniu w mieszaninie ze środkiem Sencor 70 WG mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, które mogą mieć wpływ na plon
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
W przypadku stosowania środka ochrony roślin MAC-Rimsulfuron 25 WG w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków.
III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, ziemniak,
pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.

IV. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY
VI. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
. w uprawach kukurydzy i ziemniaków, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy

fosforoorganicznych, . wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych. Insektycydy z grupy fosforoorganicznych w uprawach kukurydzy i ziemniaków można stosować nie wcześniej niż po upływie 4 dni od wykonania zabiegu środkiem MAC-Rimsulfuron 25 WG.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać
bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w czasie zabiegu
ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant (środek wspomagający)
Trend 90 EC ciągle mieszając.
Stosując MAC-Rimsulfuron 25 WG łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub
Sencor 70 WG składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy dokładnie wymyć aparaturę.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka
bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach niż kukurydza, ziemniak, pomidor.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej
niż 30oC.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
. Chronić przed dziećmi.
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę

twarzy W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę. . Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. . Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

X. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
XI. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0- 42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0- 61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata Data produkcji -......... Zawartość netto -......... Nr partii -.......


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »