Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Belvedere Forte 400 SE


Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Tel. +48 (22) 395 66 60 , Fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
BELVEDERE FORTE 400 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam – związek z grupy fenylokarbaminianów -100 g w 1 litrze środka (9,25%)
desmedifam – związek z grupy fenylokarbaminianów -100 g w 1 litrze środka (9,25%)
etofumesat – związek z grupy pochodnych benzofuranu -200 g w 1 litrze środka (18,5%)

Zezwolenie MRiRW nr R -22/2013 dnia 07.02.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, posiadający postać zawiesino-emulsji, stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych w cieczy, przeznaczonej do rozcieńczania wodą do stosowania powschodowego w ramach trzech zabiegów w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki
Chwasty średnio wrażliwe: wilczomlecz obrotny
Chwasty odporne: rdest plamisty.


III ZAKRES STOSOWANIA TERMIN I DAWKI
1. BURAK CUKROWY
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha
Preparat stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka na chwasty w fazie liścieni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 5 -8 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki


na rośliny mokre,


w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12o C i powyżej 20o C,


w okresie spodziewanych przymrozków,


w ilości wody większej niż 300 l/ha,


• z dodatkiem środków zwiększających przyczepność, Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin,
opryskiwacz dokładnie wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego. Przed zabiegiem
wyczyścić dokładnie wszystkie filtry w opryskiwaczu.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością
wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości,
dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika należy wprowadzić do samego
dna tego zbiornika.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Większa ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do zapychania
rozpylaczy i niedostatecznej skuteczności działania środka.
Najlepiej opryskiwać podczas wilgotnej i ciepłej pogody, suche rośliny, na co najmniej 6 godzin
przed spodziewanym deszczem -zawsze z włączonym mieszadłem.

V ŚRODKI OSTOŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać mu opakowanie lub etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0oC -30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »