Skocz do zawartości

Zdjęcie

PYRAMIN TURBO 520 SC2


Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: (0-17) 24 07 111, fax.: (0-17) 24 07 112, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl, według licencji BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy, tel: +49 621 60 0, telefax +49 621 60 42525, e-mail:
info.service@basf-ag.de
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
PYRAMIN TURBO 520 SC

Zawartość substancji aktywnej: chlorydazon /5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on/ (związek z grupy pirydazonów) -520 g w l litrze
Zezwolenie MRiRW Nr R-6/2007 z dnia 08.03.2007 r., zmienione decyzją MRiRW nr R -204/2009 z dnia 24.11.2009 r.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA Pyramin Turbo 520 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek pobierany jest głównie przez korzenie chwastów, w mniejszym stopniu przez liście. Najskuteczniej niszczy chwasty od momentu ich skiełkowania do fazy 2 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, perz właściwy, gatunki chwastów wieloletnich, głęboko korzeniących się.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. Burak cukrowy
Powschodowo
Pyramin Turbo 520 SC stosować bez względu na fazę rozwojową roślin buraka cukrowego w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC w dawce:
I zabieg powschodowy
Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha W przypadku ponownych wschodów chwastów po 7-10 dniach zabieg powtórzyć, wykonując
II zabieg powschodowy: Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha. Pyramin Turbo 520 SC w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC stosować na chwasty od fazy liścieni do fazy pierwszej pary liści właściwych po 7-10 dniach zabieg powtórzyć, wykonując
III zabieg powschodowym
Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha.
W przypadku stosowania środka ochrony roślin Pyramin Turbo 520 SC w mieszaninie ze środkiem ochrony roślin Kemifam Super Koncentrat 320 EC należy stosować się do zaleceń określonych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.
Środek ochrony roślin Pyramin Turbo 520 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną chlorydazon, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 2,6 kg substancji aktywnej na ha.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na której zastosowano Pyramin Turbo 520 SC lub w mieszaninie Pyramin Turbo 520 SC + Kemifam Super Koncentrat 320 EC na polu tym można uprawiać: buraki na wysadki, kukurydzę i ziemniak. Nie uprawiać roślin krzyżowych (gorczyca, kapustne, rzepak jary), zbóż jarych, warzyw oraz mieszanek roślin pastewnych.
PRZECIWWSKAZANIA.
Środka nie stosować:
-
W terminie powschodowym w buraku cukrowym,
. na plantacjach roślin chorych lub uszkodzonych,
. na rośliny mokre,
. w temperaturze powyżej 25°C,
. w okresie przed spodziewanymi lub krótko po wystąpieniu przymrozków.


-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków najpierw przygotować ciecz użytkową środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC (zgodnie z zaleceniami podanymi w jego etykiecie – instrukcji stosowania) a następnie wlać odmierzoną ilość środka Pyraminu Turbo 520 SC i dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast umyć dużą ilością wody z mydłem.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskiwać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
VIII PIERWSZA POMOC I INFORMACJE DLA LEKARZA
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody;
skonsultować się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
Pomoc medyczna:
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna

niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności -2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Numer partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »