Skocz do zawartości

Zdjęcie

COMMAND TOP 375 CS


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 153/2013d z dnia 25.06.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 17/2003 z dnia 17.07.2003 r.
Posiadacz zezwolenia: FMC Corporation, Agricultural Product Group, 1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103, Stany Zjednoczone Ameryki, tel. 001 215 299 6000, fax: 01 215 299 5998.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax:
(22) 654 07 97.

Konfekcjoner:

Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.:0048 58 774 10 90, fax.: 0048 58 676 74 89.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiskaC O M M AN D TOP 375 CS
Zawartość substancji czynnych:
chlomazon - 2-(2-chlorobenzylo)4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on (związek z grupy
izoksazolidionów) – 30 g w 1 litrze środka;
napropamid - N,N-dietylo-2-(naft-1-yloksy)propanoamid (związek z grupy alkanoamidów) –
345 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr 17/2003 z dnia 17.07.2003 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-44/2005 z dnia 23.11.2005 r.
decyzją MRiRW Nr R- 324/2007 z dnia 09.07.2007 r.
decyzją MRiRW nr R- 148/2008 z dnia 30.10.2008 r.
decyzją MRiRW nr R-151/2011d z dnia 18.05.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 153/2013d z dnia 25.06.2013 r.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zabrania się:
1.
Stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Command Top 375 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w rzepaku ozimym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem doglebowym i najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, ostróżeczka polna, przetaczniki, przytulia czepna, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdesty, rumian polny, samosiewy zbóż
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie głęboko korzeniące się.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. RZEPAK OZIMY
Zalecana dawka: 2,75-3 l/ha.
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Przestrzegać zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin rzepaku do
przezimowania.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych: 80-250 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
-
Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby, itp.

-
Niższą z zalecanych dawkę stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolnej i w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach cięższych.

-
Intensywne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności środka.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po wykonaniu głębokiej orki, można uprawiać: rzepak jary, kapustę, ziemniak, pomidor, groch, słonecznik, tytoń, jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare lub kukurydzę. Na zbożach jarych i kukurydzy mogą początkowo wystąpić przemijające przebarwienia liści nie mające istotnego wpływu na plon.
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
V PRZECIWWSKAZANIA
a) Środka Command Top 375 CS nie stosować:
-
na glebach piaszczystych, zbrylonych, przesuszonych lub zbyt wilgotnych


-
po skiełkowaniu nasion rzepaku
B) Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z
włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie
wymieszać.
Zaleca się opryskiwać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze antyznoszeniowe pod
ciśnieniem 0,2-0,6 megapaskali.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
Belka polowa opryskiwacza powinna być nisko zawieszona.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w
innych roślinach niż zalecane.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Chronić przed dziećmi.
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »