Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nufosate 360 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-25/2011 z dnia 09.03.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

N U F O S A T E 360 SL
Zawartość substancji aktywnej:
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli
izopropyloaminowej - 360 g w 1 litrze środka.


Zezwolenie MRiRW nr R – 25/2011 z dnia 09.03.2011 r.


Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku stosowania środka w dawce powyżej 2,9 l środka/ha tj. we wszystkich uprawach poza roślinami warzywnymi.


Nufosate 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w sadach jabłoniowych, w uprawie cebuli oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Nufosate 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się
w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie
7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka
temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa, fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż

II ZAKRES STOSOWANIA
UWAGA Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
Przed zbiorem roślin uprawnych, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
ROŚLINY ROLNICZE
1. PRZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 3,0-4,0 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność
ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

2. RZEPAK OZIMY
Zalecana dawka: 3,0 l/ha w 100-150 l wody lub 4,0 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są
wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości

barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej. W celu
właściwego zwalczenia chwastów zbioru dokonać po upływie 7 dni od zabiegu. W celu
uzyskania efektu pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem
w 14-21 dni po zabiegu.

W celu równoczesnej desykacji i obniżenia strat w plonie rzepaku wskutek pękania łuszczyn
i osypywania się nasion w trakcie zbioru zaleca się stosowanie mieszaniny ze środkiem
zapobiegającym pękaniu łuszczyn Spodnam DC:
Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + Spodnam DC 0,6 l/ha w 150-300 l wody.UWAGI:
-
Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

-
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.

-
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu.

-
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.

-
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.


Zabieg ścierniskowy -zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.
Zalecana dawka: 3,0-4,0 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone,
intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie
wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co
najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście
właściwe.
W celu zwiększenia efektywności niższej dawki preparatu Nufosate 360 SL, można go
stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) albo z siarczanem amonowym:
Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + Mediator Max 0,3 l/ha w 200-300 l wody.
Nufosate 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.UWAGA
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej)

1. CEBULA
(z siewu)
Zalecana dawka: 1,0-2,0 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Środek stosować po siewie cebuli lecz nie później niż na 2-3 dni przed jej
wschodami. Chwasty powinny znajdować się w fazie wschodów i liścieni.


UWAGI:
-
Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy większość chwastów znajduje się już w fazie liścieni.

-
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

-
Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

-
Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.ROŚLINY SADOWNICZE
1. JABŁOŃ
Zalecana dawka: 3,0-5,0 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w
czasie intensywnego ich wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w
rozwoju.
Zalecane opryskiwanie – średniokropliste.


UWAGI:
-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.III PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-przed wschodami chwastów,
-na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin, -na rośliny mokre, -przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), -w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione, -podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Nufosate 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach.


IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
PSZENICA OZIMA – 14 DNI, RZEPAK OZIMY – 21 DNI, POZOSTAŁE - NIE DOTYCZY.
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Nufosate 360 SL z adiuwantami lub innym środkiem przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. W przypadku stosowania środka Nufosate 360 SL łącznie z siarczanem amonowym wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.


VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer partii –

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »