Skocz do zawartości

Zdjęcie

SONGHAI 300 SL


Zał. do pozw. MRiRW nr R-74/2012 h.r. z dnia 12.09.2012
r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
AGChem Access Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393,
Tel.Fax: +48 52 381 49 14.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska

SONGHAI 300 SL

Zawartość substancji czynnej:
Chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 300 g w 1
litrze środka (25,82%)

Pozwolenie MRiRW Nr R-74/2012 h.r. z dnia 12.09.2012r.
Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące sięniekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


I OPIS DZIAŁANIA
SONGHAI 300 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli. Środek SONGHAI 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów
roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje
w efekcie wstrzymanie syntezy aminokwasów, ponadto środek zakłóca proces oddychania na
poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy
2-3 liści do fazy rozety.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne oraz chwasty jednoliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. Rzepak ozimy
Zabieg można wykonać: a)jesienią -w fazie 4-6 liści rzepaku lub b)wiosną -w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
2. Burak cukrowy
Zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha
3. Cebula z siewu.
Zabieg wykonać w fazie 3 liści
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
Uwaga
-
Na cebuli środek Lontrel 300 SL powoduje przemijające objawy fitotoksyczności tj. lekkie
chlorozy lub skręcanie liści i ich wyłożenie. Objawy te mijają po około 2 tygodniach i nie mają
wpływu na plon cebuli.

-
W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek nie stosować dawek ani
wyższych ani niższych od zalecanych i stosować przemiennie z herbicydami o różnym
mechanizmie działania

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
rośliny uprawne, szczególnie zioła i niektóre warzywa. Opryskiwać podczas bezwietrznej
pogody, używając rozpylacze antyznoszeniowe. Nie dopuścić do nakładania się cieczy
użytkowej na stykach pasów zabiegowych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem na tym samym polu można uprawiać rzepak jary, zboża lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środka SONGHAI 300 SL.
III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież
ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Środka nie stosować roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki, w
mieszaninach z nawozami.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk-58 682-04-04 Rzeszów-17 866-40-25
Kraków-12 411-99-99 Sosnowiec -32 266-11-45
Lublin- 81 740-89-83 Tarnów-14 631-54-09
Łódź-42 657-99-00 Warszawa-22 619-66-54
Poznań-61 847-69-46 Wrocław- 71 343 30 08

Okres ważności -2 lata
Data produkcji-...
Zawartość netto -...
Nr partii-...Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »