Skocz do zawartości

Zdjęcie

Harrier 295 ZC


Załącznik do decyzji MRiRw nr R -404/2014d z dnia 24.10.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -90/2009 z dnia 27.07.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: FMC Chemical s.p.r.l., Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Bruksela, Królestwo Belgii, tel.: 0032 (0)2 6459584, fax: 0032 (0)2 6459655.
Podmiot, wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1.
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97.

2.
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, tel.: (220 24 32 885, e – mail: info – pl@belchim.com


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

HARRIER 295 ZC

Zawartość substancji czynnych:
chlomazon -2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on
(związek z grupy izoksazolidionów) -45 g w 1 litrze środka;
linuron -3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik
(związek z grupy pochodnych mocznika) -250 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R -90/2009 z dnia 27.07.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -247/2012d z dnia 08.10.2012 r.
decyzją MRiRW nr R -334/2012d z dnia 05.12.2012 r.
decyzją MRiRW nr R -84/2014d z dnia 27.03.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -404/2014d z dnia 24.10.2014 r.Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


I DZIAŁANIE NA CHWASTY
Harrier 295 ZC jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przed wschodami rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych w ziemniaku i grochu jadalnym. Harrier 295 ZC zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Chlomazon jest absorbowany jest przez korzenie i część podliścieniową roślin, hamuje syntezę barwników (chlorofilu i karotenoidów) w roślinach. Linuron jest pobierany przez korzenie i liście, hamuje proces fotosyntezy. Rośliny wrażliwe bieleją i zamierają. Środek niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik polny, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: wilczomlecz obrotny, wyki
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ZIEMNIAK
Zabieg wykonać po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola, przed wzejściem ziemniaków ­na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka. Nie wykonywać
zabiegu na liście.
Zalecana dawka: 1,5 – 2,0 l/ha.

2. GROCH JADALNY
Groch wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę. Środek stosować bezpośrednio po
siewie, na wilgotną, starannie uprawioną glebę bez grud.
Zalecana dawka: 1,5 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze Turbo Tee Jet przy ciśnieniu 1-6
barów i gdy prędkość wiatru nie przekracza 1-2 m/sek. Belka polowa opryskiwacza winna być
nisko zawieszona.

Uwaga: Środek bardzo lotny!

UWAGI:
-
Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych o dużej zawartości próchnicy lub na polach silnie zachwaszczonych.

-
Po zastosowaniu środka należy opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzia płytko działające.

-
Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.

-
Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.

-
Nie stosować środka na glebach bardzo lekkich lub piaszczystych. Nie stosować na glebach o zawartości powyżej 4% próchnicy.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku normalnego cyklu uprawy, po zbiorze można uprawiać zboża, rzepak ozimy,
fasolę, groch, ziemniaki, kukurydzę, len, buraki cukrowe.
W razie konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji chronionej środkiem,
po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 15 cm, na tym samym polu można uprawiać
po upływie 6 tygodni od aplikacji środka -bób, ziemniaki, marchew, buraki cukrowe, cebulę
i len, a po upływie 9 tygodni od aplikacji środka -kukurydzę. Nie zaleca się uprawy roślin
wrażliwych na linuron (krzyżowe, sałata).

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.


Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.


Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.


Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.


W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż stosuje się środek.


SPOSÓB MYCIA -Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić. -Napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem. -Części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy. -Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 °C i nie wyższej niż 30 °C.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.


Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.


Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.


Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.


W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Środka nie stosować: - aparaturą agrolotniczą, - opryskiwaczami wysokociśnieniowymi, - w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia, - na gleby zbyt wilgotne lub przesuszone, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury, - gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy, - w odległości mniejszej niż 20 m od zabudowań gospodarskich, roślin warzywnych, sadów oraz plantacji szkółek, upraw pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny, buraków.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.


Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.


Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.


Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta

w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk -(58) 682 04 04 Rzeszów ­ (17) 866 44 09
Kraków -(12) 411 99 99 Sosnowiec ­ (32) 266 11 45
Lublin -(81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09
Łódź -(42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 08 97
Poznań -(61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto ­
Numer partii -


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »