Skocz do zawartości

Zdjęcie

KOSYNIER 420 SC


Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy, Tel. +49 621 60-0, Telefax: +49 621 60-42525, E-mail: info.service@basf-ag.de Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, Tel.: (0-22) 570 99 99, fax. (0­22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
KOSYNIER 420 SC
Zawartość substancji aktywnych: chlorydazon/ 5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on (związek z grupy dwuazyn) -360 g w 1litrze środka chinomerak/ kwas 7-chloro-3-metylochinolino-8-karboksylowy (związek z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego) - 60 g w 1 litrze środka
Zezwolenie MRiRW nr R -45/2007 z dnia 03.12.2007 r.,
zmienione decyzja MRiRW nr R-51/2008 z dnia 17.04.2008 r. oraz
decyzją MRiRW Nr R-172/2009 z dnia 02.11.2009 r.


Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Kosynier 420 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do
rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego.
Środek pobierany jest głównie przez korzenie chwastów, w mniejszym stopniu przez liście.
Najskuteczniej niszczy chwasty od momentu ich skiełkowania do fazy dwóch liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, rdest powojowy, fiołek polny, przetacznik perski, kurzyślad polny
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, rdest plamisty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku,chwastnica jednostronna
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY
Środek można stosować w systemie powschodowym:
Kosynier 420 SC można stosować z środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC w dawkach dzielonych:
pierwszy zabieg /niezależnie od fazy rozwojowej buraka, chwasty w fazie liścieni/ Kosynier 420 SC 1 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha lub Kosynier 420 SC 1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 1,0 l/ha+ Metron Koncentrat 500 SC 1,25 l/ha
drugi zabieg /po skiełkowaniu następnych chwastów tj. najczęściej w 8-12 dni po pierwszym zabiegu/ Kosynier 420 SC 1,0 -1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha lub Kosynier 420 SC 1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 1,0 l/ha+ Metron Koncentrat 500 SC 1,25 l/ha
trzeci zabieg /po skiełkowaniu następnych chwastów tj. najczęściej w 8-12 dni po drugim zabiegu/ Kosynier 420 SC 1 - 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha lub Kosynier 420 SC 1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 1,0 l/ha+ Metron Koncentrat 500 SC 1,25 l/ha
Stosować środek na dobrze uprawnioną (bez grud) wilgotną glebę.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek ochrony roślin Kosynier 420 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną chlorydazon, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 2,6 kg substancji aktywnej na ha.
-NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania buraków traktowanych mieszaniną środków Kosynier 420 SC i Kemifam Super Koncentrat 320 EC lub Betanal Elite 274 EC + Metron Koncentrat 500 SC (w wyniku ich uszkodzenia przez choroby lub szkodniki) można uprawiać na tym polu BURAK CUKROWY i pastewny, burak na wysadki i kukurydzę. Nie uprawiać roślin krzyżowych (gorczyca, kapustne, rzepak jary), zbóż jarych, warzyw oraz roślin pastewnych.
- PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować w terminie powschodowym:

na plantacjach roślin chorych i uszkodzonych,


na rośliny mokre,


w temperaturze powyżej 25oC


• w okresie przed spodziewanymi lub krótko po wystąpieniu przymrozków Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


- UWAGI:
-
Wyższe dawki środka stosować na glebach ciężkich, bogatych w próchnicę lub w przypadku spodziewanego silnego zachwaszczenia.

-
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o samosiewy rzepaku stosować Kosynier 420 SC 1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 1,0 l/ha+ Metron Koncentrat 500 SC 1,25l/ha.


III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji. BURAK CUKROWY 35 dni
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków najpierw przygotować ciecz użytkową środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC lub Betanal Elite 274 EC 1,0 l/ha+ Metron Koncentrat 500 SC (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania tego środka), a następnie wlać odmierzoną ilość środka Kosynier 420 SC i dokładnie wymieszać (nie przekraczać 200-300 l wody/ha). Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać pary rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronne, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25 Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45 Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09 Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54 Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata Data produkcji - ....... Zawartość netto - ........ Nr partii - .......


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »