Skocz do zawartości

Zdjęcie

Laudis 44 OD


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-105/2012d z dnia 16.04.2012 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 44 /2009 z dnia 09.04.2009 r.

Posiadacz zezwolenia: Bayer CropScience AG., Alfred Nobel Strasse. 50, D-40789, Monachium, Republika Federalna Niemiec, tel.: (0-049) 2173 38 7234, fax: (0-049) 2173 38 3570
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03, e-mail: kontakt@bayercropscience, www.bayercropscience.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


LAUDIS 44 OD


Zawartość substancji czynnej:
tembotrion – 2-[2-chloro-4-(metylosulfonylo)-3-((2,2,2-trifluoroetoksy)metylo)benzoilo] cykloheksano-1,3-dion (związek z grupy trojketonów) - 44 g w 1 litrze środka.


Zezwolenie MRiRW nr R- 44/2009 z dnia 09.04.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-105/2012d z dnia 16.04.2012 r.
Niebezpieczny dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.


3. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

4. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA

LAUDIS 44 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do stosowania po rozcieńczaniu wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednoliściennych w uprawie kukurydzy.

Jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym zarówno przez liście jak i w mniejszym stopniu przez korzenie chwastów. Substancja aktywna szybko transportowana jest w całej roślinie hamując dalszy wzrost i rozwój chwastów. Mechanizm działania polega na zahamowaniu biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, czego bezpośrednim następstwem jest zniszczenie chlorofilu. Pierwsze objawy działania uwidaczniają się szybko po upływie ok. 5-7 dni od zastosowania środka. Typowe symptomy to postępujące bielenie, zasychanie i obumieranie wrażliwych gatunków chwastów.
Najskuteczniej zwalczane są młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie wschodów do fazy 2-4 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, bratek polny, szarłat szorstki
Chwasty odporne: rdest powojowy, perz właściwy, skrzyp polny i inne gatunki wieloletnie

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

1. KUKURYDZA
Środek zaleca się stosować powschodowo w fazie 2 do 6 liści kukurydzy w okresie, gdy chwasty już skiełkowały i znajdują się w optymalnej fazie siewek do fazy 2-4 liści.
W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać, gdy rośliny chwastnicy mają 2-6 liści lub są w fazie początku krzewienia. Środek nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem wtórnym.
Środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym.
Zalecana dawka: 1,70l/ha – 2,25l/ha

Dawkę wyższą stosować na stanowiskach silnie zachwaszczonych, zwłaszcza chwastnicą jednostronną, szarłatem szorstkim..

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

IV OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

VI NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. Po zaoraniu plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki, choroby lub szkodniki na danym polu, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Uwaga:
Przed użyciem opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania całkowicie jednorodnej zawiesiny.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

VIII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

. Unikać zanieczyszczenia skóry.

. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

. Środka nie stosować:

. na plantacjach nasiennych, na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych,


. na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie wodą lub w przypadku widocznych objawów suszy,

. w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin (w dzień 25oC, w nocy mniej niż 8oC), w temperaturze powyżej 25oC, w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin (np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, pH, itp.),

. podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »