Skocz do zawartości

Zdjęcie

Aminopielik Tercet 500 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-158/2012d z dnia 07.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 91/2009 z dnia 27.07.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794-22-35, fax: + 48 71 794-21-50, www.makhteshim-agan.pl
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 22 395 66 60, fax.:22 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim – agan.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


AMINOPIELIK TERCET 500 SL
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D -kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy, w formie soli dimetyloaminowej, (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g w 1 litrze środka,
mekoprop -kwas 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 160 g w 1 litrze środka,
dikamba -kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R - 91/2009 z dnia 27.07. 2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 255/2010d z dnia 16.09.2010 r.

oraz decyzją MRiRW nr R- 158/2012d z dnia 07.08.2012 r.


Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. DZIAŁANIE NA CHWASTY
Aminopielik Tercet 500 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do
sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie do powschodowego zwalczania
jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych szczególnie uciążliwych jak np.
gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity w jęczmieniu jarym,
pszenicy jarej, pszenżycie jarym, pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym,
życie.
Środek Aminopielik Tercet 500 SL pobierany jest przez liście chwastów, powodując
deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty
w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, łoczyga pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku ozimego, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: sadziec kosmaty, chwasty jednoliścienne.

UWAGA!
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 21 dni od opryskiwania.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO.
Opryskiwać wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Aminopielik Tercet 500 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
III. OKRES PREWENCJI
okres zapobiegający zatruciuDLA LUDZI I PSZCZÓŁ - NIE DOTYCZY DLA ZWIERZĄT - 21 DNI.
IV. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji NIE DOTYCZY
V. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
- na rośliny mokre, chore uszkodzone,
- w czasie nadmiernej suszy i później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
VII. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.


Nie wdychać rozpylonej cieczy.


Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.


Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.


Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.


Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.


W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.


Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.


Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.


Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.


Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
X. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów -(17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec -(32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów -(14) 631 54 09 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa -(22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław -(71) 343 30 08
Okres ważności- 3 lata Data produkcji- .......... Zawartość netto- ........ Nr partii- ....................


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »