Skocz do zawartości

Zdjęcie

REFINE 75 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-203/2012d z dnia 22.08.2012 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-49/2005 z dnia 02.12.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:

DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09
50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Producent: Du Pont de Nemours (France) S.A.S., Défense Plaza 23/25, Rue Delariviere Lefoullon La Défense 9, 92800 Puteaux, Republika Francuska, tel.: +33-1-41-97-44-00, fax.: +33-1-41-97-44-11
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiskaR E F I N E 75 WG
Zawartość substancji czynnej:
tifensulfuron metylowy (herbicyd z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika)-75%.
ester metylowy kwasu 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo-karbamoilosulfoamoilo) tiofeno-2­karboksylowego

Zezwolenie MRiRW Nr R-49/2005 z dnia 02.12.2005 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-343/2007 z dnia 18.07.2007 r. oraz decyzją MRiRW nr R-203/2012d z dnia 22.08.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie. Opakowanie Refine 75 WG zawiera dwie rozpuszczalne w wodzie torebki z przezroczystej folii. Każda torebka zawiera 30 g tifensulfuronu metylowego w formie 75% granulatu. Opakowanie jest przyklejone do plastikowego pojemnika zawierającego 1200 ml preparatu Trend 90 EC. Refine 75 WG przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Refine 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po 7-20 dni od zastosowania środka. Najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Wykazuje selektywność czynną -rośliny kukurydzy posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych.
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, rdesty, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołki, komosa biała, przetaczniki, przytulia czepna
Chwasty odporne: dymnica pospolita, kurzyślad polny, powój polny, ostrożeń polny, psianka czarna, chwasty jednoliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. KUKURYDZA
Zwalczanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (np. chwastnica jednostronna, włośnice). Środek stosować po wschodach chwastów (do fazy 5 liści), w fazie 2-6 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście) łącznie ze środkiem Titus 25 WG oraz z preparatem Trend 90 EC w dawce:
Refine 75 WG 10 g/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC 0,1% (100 ml /100 l wody).
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Stosując środek ochrony roślin Refine 75 WG w mieszaninie ze środkiem Titus 25 WG i preparatem Trend 90 EC należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania tego środka i preparatu.
UWAGI:
-
W warunkach wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza Refine 75 WG może powodować przemijające zahamowanie wzrostu oraz przebarwienia niektórych odmian kukurydzy (bez wpływu na plon).
-
Opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać wszystkie rośliny.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w materiałach hodowlanych (linie męskie, żeńskie itp.),

-
na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby, Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Rozpuszczalną w wodzie torebkę zawierającą 30 g środka Refine 75 WG wrzucić bezpośrednio do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą dodając jednocześnie preparat Trend 90 EC
oraz środek Titus 25 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
Opróżnione opakowania po środku ochrony roślin Titus 25 WG i preparacie Trend 90 EC przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.

W przypadku przerw w pracy ciecz użytkową w opryskiwaczu dokładnie wymieszać przed
przystąpieniem do ponownego opryskiwania.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach niż zalecane

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same
środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego
celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »