Skocz do zawartości

Zdjęcie

Snajper 600 SC


Załącznik do decyzji MRiRw nr R- 323/2013d z dnia 18.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 66/2009 z dnia 12.05.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 -019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax:
(22) 654 07 97.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiskaSNAJPER 600 SC
Zawartość substancji czynnych: diflufenikan - 2’,4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)-nikotynoanilid (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100 g w 1 litrze środka; chlorotoluron - 3-(3-chloro-4-metylofenylo)-1,1,-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R - 66/2009 z dnia 12.05. 2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 337/2012d z dnia 10.12.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 323/2013d z dnia 18.12.2013 r.szkodliwy niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!

1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


I DZIAŁANIE NA CHWASTY
Snajper 600 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym.
Zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do chwastów później
wschodzących.
Snajper 600 SC zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania.
Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich
wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom
barwników (karotenoidów). Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów,
hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we
wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po
wschodach, w fazie siewek.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: mak polny
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
Środek stosować od fazy 3 liści zbóż do czasu zakończenia ich jesiennej wegetacji.
Zalecana dawka: 1,25 - 1,5 l/ha.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres
działania środka wiosną.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
-
Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).

-
Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.

-
Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Snajper 600 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu 20 cm orki
można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny
motylkowate, rzepak jary, len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej,
rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie uprawiać buraków cukrowych.

3. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

2.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

3.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

4.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

5.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


VI PRZECHOWYWANIE
1.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła.

2.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

3.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

4.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.


VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną , odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
1.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

2.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

3.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). Pomoc medyczna W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »