Skocz do zawartości

Zdjęcie

CHARGER


Zał. do zezw. MRiRW nr R- 75/2011 h.r. z dnia 05.12.2011r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
AgChem Acces Poland Ltd., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz;
Tel./fax: + 48 52 381 49 14, e-mail: enquires@agchemaccess.co.uk
Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrny roślin na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pólnocnej:
Nufarm UK Limited , wyke Lane Bradford, West Yorkshire, BD 12 9 EJ
Producent:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

CHARGER
Zawartość substancji aktywnej:
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli
izopropyloaminowej - 360 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 75/2011 h.r. z dnia 05.12.2011r.
Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku stosowania środka w dawce powyżej 2,9 l środka/ha tj. we wszystkich uprawach poza roślinami warzywnymi.


I OPIS DZIAŁANIA
CHARGER jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych,
w roślinach sadowniczych, roślinach warzywnych oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego.

CHARGER jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się
w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie
7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka
temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa, fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż

II ZAKRES STOSOWANIA
UWAGA Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
Przed zbiorem roślin uprawnych, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 3,0-4,0 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna
wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
CHARGER 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

2. RZEPAK OZIMY
Zalecana dawka:3,0 l/ha w 100-150 l wody lub 4,0 l/ha w 200-300 l wody.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości
barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej. W celu
właściwego zwalczenia chwastów zbioru dokonać po upływie 7 dni od zabiegu. W celu
uzyskania efektu pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem
w 14-21 dni po zabiegu.

W celu równoczesnej desykacji i obniżenia strat w plonie rzepaku skutek pękania łuszczyn
i osypywania się nasion w trakcie zbioru zaleca się stosowanie mieszaniny ze środkiem
zapobiegającym pękaniu łuszczyn Spodnam DC:
CHARGER 3,0 l/ha + Spodnam DC 0,6 l/ha w 150-300 l wody.

Uwagi:
-
Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie

drobnokropliste, natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

-
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.

-
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu.

-
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.

-
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.


Zabieg ścierniskowy -zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze roślinuprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.
Zalecana dawka: 3,0-4,0 l/ha w 200-300 l wody.
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone,
intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie
wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co
najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co
najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe. W
celu zwiększenia efektywności niższej dawki preparatu CHARGER , można go stosować łącznie z
adiuwantem (środek wspomagający) albo z siarczanem amonowym:
CHARGER 3,0 l/ha + Mediator Max 0,3 l/ha w 200-300 l wody.
CHARGER 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Uwaga!
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
ROŚLINY WARZYWNE
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej)
1. CEBULA
(Z SIEWU)
Zalecana dawka: 1,0-2,0 l/ha w 200-300 l wody.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie cebuli lecz nie później niż na 2-3 dni przed jej wschodami. Chwasty powinny znajdować się w fazie wschodów i liścieni.
Uwagi:
-
Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy większość chwastów z znajduje się już w fazie liścieni

-
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

-
Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

-
Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.


ROŚLINY SADOWNICZE
1. Jabłoń
Zalecana dawka: 3,0-5,0 l/ha w 200-300 l wody.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w
czasie intensywnego ich wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w
rozwoju.
Zalecane opryskiwanie -średniokropliste.

Uwagi:
-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: -przed wschodami chwastów, -na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwośćuszkodzenia roślin, -na rośliny mokre, -przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), -w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione, -podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano CHARGER można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
PSZENICA OZIMA -14 DNI, RZEPAK OZIMY -21 DNI, POZOSTAŁE -NIE DOTYCZY.
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka CHARGER z adiuwantami lub innym środkiem przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. W przypadku stosowania środka CHARGER łącznie z siarczanem amonowym wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

- - -
-
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nosić odpowiednią odzież ochronną
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682-04-04 Rzeszów -(17) 866-40-25 Kraków - (12) 411-99-99 Sosnowiec -(32) 266-11-45 Lublin - (81) 740-89-83 Tarnów -(14) 631-54-09 Łódź - (42) 657-99-00 Warszawa -(22) 619-66-54 Poznań - (61) 847-69-46 Wrocław - (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Numer partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »