Skocz do zawartości

Zdjęcie

OSCAR 500 SC


Załącznik do pozw. MRiRW nr R-2/2013h.r. z dnia 21.01.2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ProEuro Sp. o.o., ul. Stary rynek 25/4 65-067 Zielona Góra, e-mail:Proeuro@onet.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

OSCAR 500 SC
Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (44,3%).
Pozwolenie MRiRW Nr R- 2/2013h.r. z dnia 21.01.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, kapuście głowiastej białej, kapuście głowiastej czerwonej, kapuście włoskiej, kapuście brukselskiej.
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: komosa biała, jasnoty, gwiazdnica pospolita
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, tobołki polne

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować:
-powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty
znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).

Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KAPUSTA WŁOSKA, KAPUSTA BRUKSELSKA
Stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady
Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek ochrony roślin Oscar 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na ha.
UWAGI:
-
Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

-
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
*
w okresie wschodów rzepaku.

*
podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.


III. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY
IV. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

V. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Oscar 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki)
po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary,
ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej
uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm ­począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

*
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

*
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


VII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
-
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

-
Unikać zanieczyszczenia skóry

-
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

-
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
-Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.


-
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej.
-Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.


-
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


-
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.


-
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

X. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk -(58) 682 04 04 Rzeszów -(17) 866 40 25 Kraków -(12) 411 99 99 Sosnowiec -(32) 266 11 45 Lublin -(81) 740 89 83 Tarnów -(14) 631 54 09 Łódź -(42) 657 99 00 Warszawa -(22) 619 66 54 Poznań -(61) 847 69 46 Wrocław -(71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »