Skocz do zawartości

Zdjęcie

Arena 70 WG


Zał. do zezwolenia MRiRW nr R-50/2011 h.r. z dnia 5.09.2011
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy
Rudnik Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, 70-812 Szczecin Tel. +48 91 461 25 64, fax: +48 91 460 03 50
Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin na terytorium Republiki Litewskiej:
Syngenta Agro Services AG Atstovybe Lietuvoje, Gyneju 16, Lt-01109 Wilno, Republika Litewska, Tel.: (8-5) 242 00 17, fax: (8-5) 242 00 25
Producent:
Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box CH-4002 Bazylea, Szwajcaria, Tel.: (+41,61) 323 11 11, fax: (+41,61) 323 12 12
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

ARENA 70 WG
Zawartość substancji czynnych:
dikamba (kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy; związek z grupy pochodnych kwasu
benzoesowego) w formie soli sodowej -65,9%
triasulfuron (1-[2-(2-chloroetoksy)fenssulfonylo]-3-(4-metoksy-6-metylo-l,3,5-triazyn-2-ylo)
mocznik; związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -4,1%

Zezwolenie MRiRW nr R-50/2011h.r. z dnia 5.09.2011 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie,
Etykieta Arena 70 WG, zał. do zezwolenia MRiRW

przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenżycie jarym, życie, owsie, mieszankach zbożowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest szybko pobierany poprzez liście i korzenie chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu wkrótce po zabiegu. W ciągu 10 dni pojawiają się przebarwienia liści roślin wrażliwych. Całkowite ich zamieranie następuje po upływie 3-4 tygodni. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty Znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych -od fazy siewki do fazy 2-6 liści lub rozetki do 5 cm średnicy. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, przytulia czepna, rdesty, rumianek pospolity, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, jasnota różowa, przetacznik bluszczykowy
Chwasty odporne: miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, wyczyniec polny.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Zboża ozime
1. Pszenica ozima
Opryskiwać wiosną od fazy 3-4 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
W celu poszerzenia grupy zwalczanych chwastów o miotłę zbożową, środek stosować w mieszaninie
ze środkiem Arelon Dyspersyjny 500 SC w dawkach:
Arena 70 WG 150 g/ ha + Arelon Dyspersyjny 500 SC 2,5 l/ha.

2. Pszenżyto ozime
Opryskiwać wiosną od fazy 3-4 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
Jęczmień ozimy

Opryskiwać wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy krzewienia.

Zalecana dawka: 150-180 g/ha. Żyto
Opryskiwać od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
Zboża jare
3. Pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary, owies, mieszanki zbożowe
Opryskiwać od fazy 3-4 liści do ko6ca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 120-150 g/ha.
W pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie jarym, w warunkach niesprzyjających działaniu
herbicydów oraz dla zwiększenia szybkości i skuteczności zwalczania komosy białej, Arena 70 WG
można stosować w mieszaninach z adiuwantem Trend 90 EC lub ze środkiem Chwastox Extra 300
SL:
Arena 70 WG 150 g/ha + Trend 90 EC 0,1 1 na 100 1 cieczy użytkowej
lub
Arena 70 WG 120-150 g/ ha + Chwastox Extra 300 SL 1-1,5 l/ha.
Stosować od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
-
Optymalna temperatura w czasie zabiegu 10-25°C.

-
Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak ostrożeń polny lub przytulia czepna w bardziej zaawansowanych fazach wzrostu.

-
Po kilku dniach od zastosowania, środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności nie mające wpływu na ilość i jakość plonu.


Etykieta Arena 70 WG, zał. do zezwolenia MRiRW
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: a) na rośliny chore, uszkodzone lub mokre B) przed zbliżającym się deszczem i przymrozkami lub po przymrozkach c) w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 25°C d) na glebach zasadowych o pH większym niż 7,5 e) jeżeli w tym samym sezonie wegetacyjnym zastosowano środek chwastobójczy z grupy pochodnych sulfonylomocznika Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zastosowaniu środka można uprawiać wszystkie zboża bez ograniczeń. Po wykonaniu orki na głębokość 15 cm można uprawiać rzepak ozimy w roku zastosowania środka, a w następnym sezonie wegetacyjnym inne dwuliścienne rośliny jare. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać jedynie zboża.
III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZAT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej zakresu
0-30°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronne twarzy.
W razie potknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie i etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Etykieta Arena 70 WG, zał. do zezwolenia MRiRW
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowania po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów -17 866 40 25 Kraków -12 411 99 99 Sosnowiec -32 266 11 45 Lublin -81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź -42 657 99 00 Warszawa -22 619 66 54 Poznań -61 847 69 46 Wrocław -71 343 30 08
Okres ważności -3 lata Data produkcji -……. Zawartość netto -........ Nr partii -........
Etykieta Arena 70 WG, zał. do zezwolenia MRiRWBrak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Dzień Buraka Cukrowego 2017 w Janówce zobacz »