Skocz do zawartości

Zdjęcie

Beetup Compact 160 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 296/2012d z dnia 6.11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 5/2011 z dnia 20.01.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
United Phosphorus Limited, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; tel.: +44 (0)1925 81 9999, fax: +44 (0) 1925 81 7425.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
United Phosphorus Polska Sp z. o.o, ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel/fax.: 22 614 00 45.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

B E E T U P C O M P A C T 160 SC
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam - 3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu
(związek z grupy pochodnych fenylokarbaminianów) – 80 g w litrze środka;
desmedifam - 3-karbaniloksykarbanilan etylu
(związek z grupy karbanilanów) – 80 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R – 5/2011 z dnia 20.01.2011 r. zmienione decyzją nr R-3/2011d z dnia 4.01.2012r. oraz decyzją nr R- 296 /2012d z dnia 06.11.2012 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

4.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny
Chwasty odporne: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy
rzepaku.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. Burak cukrowy, burak pastewny
(plantacje produkcyjne)
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zalecane są następujące warianty stosowania środka Beetup Compact 160 SC w systemie powschodowego zwalczania chwastów.
-
Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni - pierwszy zabieg: Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha - drugi zabieg: Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha - trzeci zabieg: Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5-10 dni

-
Od fazy 2 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści - pierwszy zabieg: Beetup Compact 160 SC - zalecana dawka: 3 l/ha - drugi zabieg: Beetup Compact 160 SC - zalecana dawka: l/ha

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

-
W fazie 4 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści lub w późniejszej fazie rozwojowej, tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych. Zabieg taki nie zabezpiecza plantacji przed powtórnym zachwaszczeniem. Zalecana dawka: 6 l/ha.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:
-
Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.

-
Przedsiewne lub powschodowe traktowanie buraków z innymi herbicydami nie eliminuje z zastosowania środka Beetup Compact 160 SC.


Beetup Compact 160 SC stosowany w zabiegach systemowych zwalczania chwastów nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu, szczególnie gdy chwasty ponownie kiełkują w drugiej połowie lata.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki, - na rośliny mokre, - w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej
25oC,
- w okresie spodziewanych przymrozków,
- w ilości wody większej niż 300 l/ha,
- z dodatkiem środków zwiększających przyczepność.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin,
opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością
wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając.
Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna tego zbiornika.
Większą ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do
zapychania rozpylaczy i niedostatecznej skuteczności działania środka.
Opryskiwać najlepiej podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na suche rośliny, na co najmniej

6 godzin przed spodziewanym deszczem - zawsze z włączonym mieszadłem.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »