Skocz do zawartości

Zdjęcie

Azotop New 80 WP


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 317/2013d z dnia 17.12.2013 r. zmieniającej pozwolenie MRiRW Nr R-30/2009i.r. z dnia 12.11.2009 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S.A., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, tel.: (32) 616 44 42, (32) 616 40 73, tel./fax (32) 616 24 17.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


AZOTOP NEW 80 WP
Zawartość substancji czynnej:
lenacyl: 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopentapirymidyno-2,4-dion (związek z grupy
uracyli) – 80%.

Pozwolenie MRiRW nr R - 30/2009 i.r. z dnia 12.11.2009 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R - 37/2011d z dnia 07.02.2011 r. decyzją MRiRW nr R - 72/2012d z dnia 29.02.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R- 317/2013d z dnia 17.12.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
AZOTOP NEW 80 WP jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym, buraku pastewnym, truskawce.
Środek pobierany jest poprzez korzenie chwastów, które wkrótce po wzejściu zamierają.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, rdest kolankowy, rdest powojowy, starzec zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek trójbarwny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wilczomlecze
Chwasty odporne: przytulia czepna, szarłat szorstki, żmijowiec i inne gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
Środek można stosować:
Przedwschodowo:
- przed wysiewem buraków
Zalecana dawka: 0,75 kg/ha.
Po opryskaniu glebę wymieszać broną do głębokości 2-3 cm.

-równocześnie z siewem lub w 1-3 dni po siewie buraków, ale przed ich skiełkowaniem.
Zalecana dawka: 1 kg/ha.
Nasiona buraków wysiewać na jednakową głębokość 2-2,5 cm.

UWAGA:
NIE STOSOWAĆ ŚRODKA NA GLEBACH LEKKICH O NISKIEJ ZAWARTOŚCI PRÓCHNICY.
Powschodowo:
w fazie 3-5 liści buraka środek można stosować łącznie ze środkiem Burakomitron 70 WG w dawce: Azotop New 80 WP 0,5 kg/ha + Burakomitron 70 WG 3,5 kg/ha.
UWAGA!
Na glebach zwięzłych w przypadku silnego zachwaszczenia dawkę środka Azotop New 80 WP można zwiększyć do 0,75 kg/ha.
2. TRUSKAWKA
Plantacje nowo założone opryskiwać po wytworzeniu przez rośliny truskawek korzeni
przybyszowych.
Zalecana dawka: 0,5-1 kg/ha.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Azotop New 80 WP można
stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Burakomitron 70 WG
Azotop New 80 WP 0,5-0,75 kg/ha + Burakomitron 70 WG 2-2,5 kg/ha.
Plantacje owocujące (od drugiego roku po posadzeniu) opryskiwać wiosną po rozpoczęciu
wegetacji.
Zalecana dawka: 1,5-2 kg/ha.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Azotop New 80 WP można
stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Burakomitron 70 WG
Azotop New 80 WP 1,5 kg/ha + Burakomitron 70 WG 2-3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka na glebach lekkich o niskiej zawartości próchnicy. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


IV. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jeżeli potraktowana środkiem plantacja z jakichkolwiek powodów (nierównomierne wschody,
uszkodzenia przez choroby lub szkodniki) musi być powtórnie obsiana, zaleca się wysiew
buraka cukrowego lub pastewnego nie opryskując ponownie środkiem Azotop New 80 WP.
Kukurydzę i ziemniak można uprawiać po wykonaniu głębokiej orki (ponad 20 cm). W roku
zastosowania środka Azotop New 80 WP nie wysiewać zbóż ozimych.
Jeżeli w okresie wegetacji wystąpiła susza, to przed siewem roślin uprawnych wiosną
następnego roku wykonać głęboką orkę przedzimową (ponad 20 cm).
W przypadku stosowania środka Azotop New 80 WP w mieszaninie ze środkiem
Burakomitron 70 WG uwzględnić także zalecenia dotyczące następstwa znajdujące się
w etykiecie środka Burakomitron 70 WG.

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY.
VI. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY, TRUSKAWKA - NIE DOTYCZY
VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Podczas sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny środków (jeśli instrukcja środka nie
przewiduje inaczej) Azotop New 80 WP rozprowadzony w małej ilości wody dodawać do
wcześniej przygotowanej cieczy użytkowej środka towarzyszącego.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
X. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »