Skocz do zawartości

Zdjęcie

Maraton 375 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 86/2009 z dnia 14.07.2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen,
Republika Federalna Niemiec, tel. +49 621 60-0, telefax: +49 621 60-42525,
e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-22) 970 99 99,
fax: (0-22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
MARATON 375 SC
Zawartość substancji aktywnych:
pendimetalina N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina
(związek z grupy dinitroanilin) -250 g w 1 litrze środka;
izoproturon 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik
(związek z grupy pochodnych mocznika)- 125 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-86/2009 z dnia 14.07.2009 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Zawiera pendimetalinę i izoproturon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.I OPIS DZIAŁANIA
Maraton 375 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie lub doglebowo, przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.
Środek zawiera dwie substancje aktywne o wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania. Pobierany jest zarówno poprzez części nadziemne, jak i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy kiełkowania do fazy dwóch liści właściwych. Środek zachowuje długotrwałe działanie w stosunku do chwastów później wschodzących.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik kłosowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się .
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Zbieg wykonać jesienią po siewie, przed wschodami rośliny uprawnej lub po wschodach w fazie 1-2 liści. Zabieg można wykonać również w terminie późniejszym (faza 3-4 liści zbóż), ale pod warunkiem, że chwasty znajdują się w odpowiedniej fazie rozwojowej (od fazy liścieni do fazy 2 liści, przytulia czepna w fazie pierwszego okółka). Zabieg wykonany przed wschodami rośliny uprawnej jest odpowiedni dla zbóż wysianych po terminie optymalnym dla każdego z gatunków. Zalecana dawka: 4 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA!
Efekty działania środka są na ogół widoczne po 3-4 tygodniach od zastosowania. Pełnej oceny skuteczności chwastobójczej środka można dokonać dopiero w okresie wiosennym.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji opryskanej środkiem Maraton 375 SC nie jest wskazane uprawianie rzepaku, cebuli, buraka pastewnego, życicy trwałej i sałaty. Po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać lucernę, groch, pszenicę jarą i kukurydzę.
PRZECIWWSKAZANIA:
Środka nie stosować: -na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki lub przymrozki,
-na rośline mokre oraz krótko przed przewidywanym deszczem,
-przed spodziewanym wystąpieniem przymrozków poniżej – 2oC,
-w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru przeznaczonego do konsumpcji NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 oC
i nie wyższej niż 30 oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami, i paszami dla zwierząt.


VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
. Unikać zanieczyszczenia skóry.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub
etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując środki ochronny osobistej.
. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25 Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45 Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09 Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54 Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji Zawartość netto Nr partii


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »