Skocz do zawartości

Zdjęcie

Realchemie Bentazon SL


Zał. do zezw. MRiRW nr R -19/2012 h.r.
z dnia 15.03.2012 r.

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
RealChemie Nederland B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL 5614 HX Eindhoven, Królestwo Niderlandów,
Tel:+31 45 40474-00, Telefax:+31 45 40474-42, e-mail: info@realchemie.com
www.realchemie.com


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

REALCHEMIE BENTAZON SL

Zawartość substancji czynnej:
bentazon (związek z grupy diazyn) - 480 g w 1 l środka.


Zezwolenie MRiRW nr R-19/2012h.r. z dnia 15.03.2012 r.
Szkodliwy

Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skorą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.
3. W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania konieczne jest stosowanie 5 m strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.

I OPIS DZIAŁANIA
REALCHEMIE BENTAZON SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w ziemniaku, fasoli, grochu jadalnym na suche nasiona oraz w grochu jadalnym zielonym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, przetacznik polny, wilczomlecz obrotny
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, samosiewy rzepaku oraz chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się


II ZAKRES STOSOWANIA
1. Ziemniak
Termin stosowania: po wschodach, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10-15 cm.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
lub:
W celu zwiększania skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej stosować
w mieszaninie z środkiem Sencor 70 WG:
REALCHEMIE BENTAZON SL 1,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,25-0,3 kg/ha.
Stosować jako zabieg uzupełniający, gdy zastosowane wcześniej doglebowo środki chwastobójcze nie zniszczyły chwastów w zadowalającym stopniu.

Uwagi:
- Przed zabiegiem nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.
- Przed zastosowaniem mieszaniny środków REALCHEMIE BENTAZON SL
Sencor 70 WG zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka
Sencor 70 WG w celu określenia wrażliwości odmianowej ziemniaka.
- Stosowanie środka REALCHEMIE BENTAZON SL w mieszaninie ze środkiem
Sencor 70 WG w ziemniaku zwiększa skuteczność zwalczania chwastów (m.in. chwastnicy jednostronnej).

2. Groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona
Termin stosowania: przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. na początku pojawienia się wąsów czepnych.
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
REALCHEMIE BENTAZON SL można również stosować z adiuwantem Olbras 88 EC:
REALCHEMIE BENTAZON SL 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

3. Fasola
Termin stosowania: od fazy 1 pary trójdzielnych liści.
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Środek można stosować również w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg wcześnie po wschodach chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej fasoli.
REALCHEMIE BENTAZON SL 1,25 l/ha
drugi zabieg w 7-10 dni po pierwszym
REALCHEMIE BENTAZON SL 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
- W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami lub adiutantami należy ściśle przestrzegać etykiety-instrukcji stosowania tych środków lub adiuwantów.
- Środek stosowany w ziemniaku i fasoli może powodować przemijające uszkodzenia roślin bez ujemnego wpływu na plon.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka REALCHEMIE BENTAZON SL nie stosować:
. na rośliny zwiędnięte, chore lub uszkodzone przez szkodniki,

. bezpośrednio przed spodziewanym deszczem i po deszczu,

. w temperaturze powyżej 22oC i poniżej 10oC.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
. znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

. nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na polu potraktowanym środkiem można uprawiać rośliny, w których środek jest zalecany.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka REALCHEMIE BENTAZON SL z adiuwantem Olbras 88 EC dodać adiuwant (z włączonym mieszadłem) do cieczy użytkowej środka REALCHEMIE BENTAZON SL sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza w połowie objętości wody, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości nadal mieszając.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
Unikać kontaktu ze skorą, oczami i odzieżą.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skory i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia skory natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPROŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTORNE.

VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – 58 682-04-04 Rzeszów – 17 866-40-25
Kraków – 12 411-99-99 Sosnowiec – 32 266-11-45
Lublin – 81 740-89-83 Tarnów – 14 631-54-09
Łódź – 42 657-99-00 Warszawa – 22 619-66-54
Poznań – 61 847-69-46 Wrocław – 71 343-30-08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »