Skocz do zawartości

Zdjęcie

BRON 750 WG


Zał. do pozw. MRiRW nr R- 57/2012h.r z dnia 18.06.2012 r. Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
ProEuro Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra tel.: 68 325 74 94; fax.: 68 324 57 50 email: proeuro@onet.pl
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
ZHL CoPacking, Het Appelthe 6, 4751 XJ Oud Pastel, Królestwo Holandii
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

BRON 750 WG
Pozwolenie MRiRW Nr R-57/2012h.r. z dnia 18.06.2012 r.
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75%


Niebezpieczny dla środowiska

Zawiera tribenuron metylowy.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego.
BRON 750 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i
ozimych. Pobierany jest przez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje
podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując ich wzrost i rozwój. Szybki rozkład
środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie.
Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej
działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
BRON 750 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają
środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w
okresie od fazy 2 liści do fazy strzelania w źdźbło.
Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.
Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania
środka.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity,fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, chaber bławatek
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik polny, przetacznik rolny, przytulia czepna, bodziszek drobny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest ptasi
Chwasty odporne: przetacznik bluszczykowy.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji od fazy krzewienia do początku fazy
strzelania w źdźbło.
Zalecana dawka: BRON 750 WG 20-25 g/ha + adiuwant Trend 90 EC 0,05% w stężeniu
0,05% (50 ml na 100 l wody).

2. Pszenica jara, jęczmień jary
Środek stosować od fazy krzewienia do początku strzelania w źdźbło gdy chwasty są w fazie
2-4 liści.
Zalecana dawka: BRON 750WG 15-20 g/ha + adiuwant Trend 90 EC 0,05% w stężeniu
0,05% (50 ml na 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
-
W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

-
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.

-
Silna rosa lub opady występujące do 4 godzin po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

-
Środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

-
Środek stosować przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania.


III PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować:
-
łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,

-
w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,

-
na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w następnym sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża i kukurydzę.
IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
Stosując BRON 750 WG łącznie z adiuwantem Trend 90 EC do zbiornika napełnionego do
połowy sporządzoną cieczą użytkową środka Granstar 75 WG dodać Trend 90 EC.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą, ciągle
mieszając.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
-opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić,
-napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn
sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

-
części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,

-
ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.


VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00Ci
nie wyższej niż 300C.
Chronić przed dziećmi.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. CELÓW, W TYM TAKŻE
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów –17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »