Skocz do zawartości

Zdjęcie

Hector 53,6 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-186/2012d z dnia 10.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R- 32 /2008 z dnia 14.04. 2008 r.
Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa,tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Producent: Du Pont International Operations Sarl., P.O.Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH­1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 (0) 22 7175111, fax: +41(0) 22 7176088
Przestrzegaj etykiet środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


H E C T O R 53,6 WG
Zawartość substancji czynnych: nikosulfuron – 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2-pirydylosulfonylo)mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 42,9% rimsulfuron – 1-(4,6-dimetoksypyrimidin-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2-pirydynosulfonylo)mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10,7%.
Zezwolenie MRiRW Nr R- 32/2008 z dnia 14.04.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 186/2012d z dnia 10.08.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
HECTOR 53,6 WG jest środkiem chwastobójczym selektywnym o działaniu systemicznym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przetacznik perski, rdest powojowy
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. KUKURYDZA
Środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy, gdy: -większość roślin osiągnęła wysokość 15-20 cm -rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia -większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści
Hector 53,6 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w dawce:
Hector 53,6 WG 70-90 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Wyższą z zalecanych dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków chwastów
innych niż chwastnica jednostronna.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA
- Środka nie stosować: -w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych -na rośliny kukurydzy znajdujące się w fazie powyżej 8 liści -bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został
zahamowany na skutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy. -w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC -na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub
szkodniki -na mokre rośliny (rosa, deszcze) -po zastosowaniu na plantacji kukurydzy doglebowych środków owadobójczych
zawierających substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych
-Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę. Jesienią po wykonaniu orki można wysiać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Następnie wyłączyć mieszadło i wlać do zbiornika odmierzoną ilość adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC. Po zamknięciu zbiornika (ewentualnym wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadło hydrauliczne. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy dokładnie wymyć aparaturę Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż KUKURYDZA.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.

- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny,
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25 Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45 Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09 Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54 Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »