Skocz do zawartości

Zdjęcie

Aminopielik D 450 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 161 /2012d z dnia 07 .08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 67/2009 z dnia 12.05.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Agro Poland S.A. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794-22-35, fax: + 48 71 794-21-50, www.makhteshim-agan.pl
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 22 395 66 60, fax.:22 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim – agan.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

AMINOPIELIK D 450 SL

Zawartość substancji czynnych:
2,4-D kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy w formie soli dimetyloaminowej,
(związek z grupy fenoksykwasów)-417,5 g w 1 litrze środka.

dikamba kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy w formie soli dimetyloaminowej,
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)- 32,5 g w 1 litrze środka.


Zezwolenie MRiRW nr R- 67/2009 z dnia 12.05.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-242/2010d z dnia 07.09.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R- 161 /2012d z dnia 07 .08.2012 r.

Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.


Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
Etykieta Aminopielik D 450 SL , załącznik do decyzji MRiRW
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, stosuje się do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych szczególnie uciążliwych jak np. gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rumian polny, w pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym, życie.
Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, przetacznik perski, rumianek pospolity
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, poziewnik szorstki, wilczomlecz obrotny, chwasty jednoliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKIUwagi:
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 21 dni od opryskiwania.
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA JARA
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia
Zalecana dawka: 3,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

2. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać jesienią lub wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
Zalecana dawka: 3,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Aminopielik D 450 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu:
21 DNI
V OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA NIE DOTYCZY
JĘCZMIEŃ OZIMY NIE DOTYCZY
PSZENŻYTO OZIME NIE DOTYCZY
ŻYTO ozime NIE DOTYCZY
VI PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

-
w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC.

-
w zbożach z wsiewką roślin motylkowych

-
na rośliny mokre, chore uszkodzone

-
w czasie nadmiernej suszy i później niż na 4 godziny przed spodziewanym deszczem Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

VIII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Etykieta Aminopielik D 450 SL , załącznik do decyzji MRiRW
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub
etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).


XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności- 3 lata Data produkcji- ........ Zawartość netto- ........ Nr partii- ........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »