Skocz do zawartości

Zdjęcie

Tajpan 800 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -421/2014d z dnia 30.10.2014 r. zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R -70/2012h.r. z dnia 5.09.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5 A, 74-240 Lipiany.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
TAJPAN 800 EC
Zawartość substancji czynnej:
prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) -800 g w 1 litrze środka (74,8 %).


Pozwolenie MRiRW nr R -70/2014h.r. z dnia 05.09.2014 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -421/2014d z dnia 30.10.2014 r.


drażniący niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w pszenicy ozimej. Tajpan 800 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania, opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka.
Etykieta Boxer 800 EC, załącznik do decyzji MRiRW
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnoty, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulią czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny
Chwasty odporne: chaber bławatek, mak polny, rdest powojowy, rdest ptasi, chwasty

wieloletnie.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA
Środek stosować jesienią od fazy szpilkowania (z pochewki liściowej wydobywa się pierwszy liść -BBCH 10) do fazy 3 liści zbóż (BBCH 13).
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów wskazane jest dokładne pokrycie roślin chwastów cieczą użytkową środka Tajpan 800 EC. Zaawansowane fazy rozwojowe rośliny uprawnej mogą utrudniać dostęp cieczy użytkowej do zwalczanych chwastów.

-
Po zastosowaniu środka Tajpan 800 EC na niektórych odmianach pszenicy ozimej jesienią mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności.

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebnąjej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Etykieta Boxer 800 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C .

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
-Unikać zanieczyszczenia skóry.
-Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. -W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. -Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. -Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. -Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. -Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. -Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 44 09
Kraków -(12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 26 76 Warszawa – (22) 619 08 97
Łódź – (42) 657 99 00 Wrocław – (71) 343 30 08
Poznań – (61) 847 69 46 Tarnów – (14) 631 54 09

Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........
Etykieta Boxer 800 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »