Skocz do zawartości

Zdjęcie

ELEGANT 05 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-207/2011d z dnia 11.07.2011 r. zmieniający zezwolenie MRiRW nr R-9/2007 z dnia 12.04.2007 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Sharda Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 101, lok. 20,
02-011 Warszawa, tel.: (22) 886 93 28, fax: (22) 846 87 35
Producent środka ochrony roślin : Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd., Domnic Holm,
29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, Republika Indii, tel.: +91 22 5678 2800, fax:
+91 22 5678 2808 lub +91 22 5678 2828, e-mail: shardain@vsnl.com


Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel:+17 2407 111, fax:+17 2407122, e- mail: zch@zch.sarzyna.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
ELEGANT 05 EC
Zawartość substancji aktywnej:
chizalofop-P-etylowy – kwas (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenoksy]propanowy
w formie estru etylowego
(związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 5 %.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa)
węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana

Zezwolenie MRiRW Nr R-9/2007 z dnia 12.04.2007r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 149/2009 z dnia 21.09.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-20/2010d z dnia 25.01.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-207/2011 z dnia 11.07.2011 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Produkt łatwo palny.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!

1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Elegant 05 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz perzu właściwego w uprawie buraka cukrowego i pastewnego. Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści, a chwasty jednoroczne od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: perz właściwy , wyczyniec polny, miotła zbożowa
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
(plantacje produkcyjne)
W celu zwalczania perzu właściwego opryskiwać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do 3 par liści. Zalecana dawka: 3 l/ha
Uwaga
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).
2. RZEPAK OZIMY
W celu zwalczenia miotły zbożowej i wyczyńca polnego opryskiwać wiosną, nie później niż do momentu wybijania rzepaku w pędy. Zalecana dawka: 1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Elegant 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby
czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania
środka Elegant 05 EC.

PRZECIWWSKAZANIA
-
Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.

-
Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27 oC.

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
BURAK CUKROWY i pastewny - NIE DOTYCZY RZEPAK OZIMY-77 dni
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

2.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

3.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

4.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

5.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

6.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów po żniwach zobacz »