Skocz do zawartości

Zdjęcie

Bifenix N 499 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 344/2012d z dnia 12.12.2012 r. zmieniający zezwolenie MRiRW nr R- 46/2009 z dnia 17.04.2009 r.
Posiadacz zezwolenia:
Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 2203 5039 500, fax: +49 2203 5039 111, www.fcs-feinchemie.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, fax.+48 (22) 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl
Konfekcjoner:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 240 01 18, fax. 63 240 01 18 wew. 136,
e- mail: biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


B I F E N I X N 499 SC
Zawartość substancji czynnych: bifenoks 5-(2,4-dichlorofenoksy)-2-nitrobenzoesan metylu (związek z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 166 g w 1 litrze środka; izoproturon 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych mocznika) – 333 g w jednym 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R - 46/2009 z dnia 17.04.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 200/2009 z dnia 24.11.2009 r.
decyzją MRiRW nr R - 109/2011d z dnia 06.04.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 344/2012d z dnia 12.12.2012 r.Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Bifenix N 499 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa kontaktowo i systemicznie, jest pobierany przez liście, kiełki oraz korzenie chwastów.
Najlepiej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwoju.
Substancja aktywna – bifenoks jest inhibitorem oksydazy protoporfirynogenu (PPO), po jej
wniknięciu rośliny wykazują dużą wrażliwość na światło.
W wyniku działania bifenoksu zakłóceniu ulega proces fotosyntezy, następnie zniszczeniu ulegają
ściany komórkowe i w efekcie następuje zasychanie chwastów.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik ożankowy, przetacznik trójlistkowy, przetacznik polny, rdest powojowy, rumianowate, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: poziewnik szorstki
Chwasty odporne: mlecz zwyczajny, przytulia czepna, chwasty wieloletnie.

III ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA
Środek stosować wiosną od momentu ruszenia wegetacji, gdy zboża znajdują się w fazie od 3- 5 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 4,5 l/ha
Uwaga
Mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksycznego działania szczególnie po zastosowaniu wyższej z zlecanych dawek, które nie mają wpływu na plon.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY
VI PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - na rośliny mokre, chore i uszkodzone. - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych - w temperaturze powietrza poniżej 4oC i powyżej 25°C - w czasie nadmiernej suszy - po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami
VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.

- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać
dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając
prędkość roboczą opryskiwacza.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
X ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »