Skocz do zawartości

Zdjęcie

CLICK 500 SC


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195, I-20016 Pero (MI)- Włochy, tel.: +39 2 353 78- 1, fax: +39 2 339 0275, E-mail: oxon@oxon.it

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Kazgod Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie, tel./fax 022 725 38 93, E-mail: kazgod@kazgod.com.pl
Przestrzegaj etykiety- instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

C L I C K 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy.
Zawartość substancji aktywnej: terbutyloazyna – 2-tert-butyloamino-4-chloro-6-etyloamino-1,3,5 triazyna (związek z grupy triazyn) 500 g w litrze środka
Zezwolenie MRiRW Nr R-33/2007 z dnia 25.07.2007 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-473/2007 z dnia 13.12.2007 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście.
Niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-3 liści. Środek ogranicza wschody chwastów przez
6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, przytulia czepna, rdesty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna
Chwasty odporne: mlecz polny, perz polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. Kukurydza
Zabieg można wykonać
-
po siewie kukurydzy przed jej wschodami Zalecana dawka: 1,5 l/ha

-
wcześnie po wschodach, w fazie 2-4 liści chwastów Zalecana dawka: 1,5 l/ha.


W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów Click 500 SC można stosować
w mieszaninie ze środkiem Guardian Max 840 EC.
Zabieg można wykonywać po siewie kukurydzy przed wschodami rośliny uprawnej lub wcześnie
po wschodach, na chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści w dawce:
Click 500 SC 1,5 l/ha + Guardian Max 840 EC 2,5 l/ha.
Wyżej wymieniona mieszanina zwiększa między innymi skuteczność zwalczania chwastnicy
jednostronnej I pozwala zwalczać włośnicę zieloną.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
Niekorzystny dla wegetacji kukurydzy przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu i żółknięcie liści kukurydzy nie mające wpływu na plon.

-
Stodując mieszaninę ze środkiem Guardian Max 840 EC przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania.

-
Jeżeli w populacji występują genotypy chwastów odporne na triazyny, efekt ograniczenia kiełkowania tych roślin może być niewystarczający bez zastosowania mieszanin z zalecanymi herbicydami.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru rośliny przeznaczonej do konsumpcji): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
1.
Środka nie stosować w mieszaninach z herbicydami innymi niż zalecane, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi.

2.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

-
nakładania się cieczy roboczej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 0C i nie
wyższej niż 30 0C
Chronić przed dziećmi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 349-28-31 Rzeszów – (0-17) 866-40-25 Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec – (0-32) 266-11-45 Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów – (0-14) 631-51-77 Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa – (0-22) 619-66-54 Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343-30-08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »