Skocz do zawartości

Zdjęcie

Kalif Mega 283 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-94/2011d z dnia 06.04.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 14/2008 z dnia 12.02.2008 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 66 , fax +48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl
Producent: Agan Chemical Manufacturers Ltd. Northern Industrial Zone
P.O. Box 262, Ashdod 77102, Izrael, tel.: +972-8-8515211, fax +972-8-8522806
Konfekcjoner:
1. Pakon Sp.z o.o., ul. Zakładowa 7,62-510 Konin, tel./fax. 0048 63 240 01 18, www.pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
K A L I F MEGA 283 SC
Zawartość substancji aktywnych: chlomazon – 2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on (związek z grupy izoksazolidionów) – 33 g w litrze środka; metazachlor – 2,6-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid (związek z grupy chloroacetanilidów) – 250 g w litrze środka.
Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: węglowodory ciężkie aromatyczne.
Zezwolenie MRiRW nr R-14/2008 z dnia 12.02.2008 r., zmienione decyzją MRiRW nr R - 134/2010d z dnia 06.05.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R -94/2011d z dnia 06.04.2011 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym.
Środek jest pobierany poprzez korzenie chwastów. Powoduje zamieranie chwastów podczas kiełkowania oraz wkrótce po ich wschodach. Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wiechlina roczna
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nie mieszać środka z glebą.
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy spodziewane jest silne zachwaszczenie.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek ochrony roślin Kalif Mega 283 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.
UWAGI:
-
W celu osiągnięcia najlepszej selektywności środka Kalif Mega 283 SC w stosunku do roślin rzepaku głębokość siewu powinna wynosić 1,5 do 2,5 cm. Nasiona przykryć dobrze uprawioną (bez brył) glebą.
-
W warunkach wystąpienia bardzo intensywnych opadów po zastosowaniu środka lub kiedy rośliny rzepaku uległy osłabieniu wskutek niekorzystnych warunków rozwoju (zastoiska wodne), uszkodzeniu przez szkodniki lub porażeniu chorobami (np. suchą zgnilizną kapustnych) czy też przymrozków, może wystąpić zagrożenie zahamowaniem wzrostu bądź przerzedzeniem łanu.

-
Nie zaleca się stosowania środka na plantacjach w systemie uproszczonej uprawy gleby ze względu na możliwość obniżenia skuteczności chwastobójczej oraz selektywności środka.
-
W przypadku wystąpienia okresów z wysokimi temperaturami w ciągu dnia zabieg wykonać wcześnie rano lub późno wieczorem.


III. OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

po upływie 72 godzin od wysiewu


gdy głębokość wysiewu nasion rzepaku jest nierównomierna


na glebach bardzo lekkich


na glebach źle uprawionych, gdy na powierzchni znajduje się dużo brył


podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje


gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy


VI. NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na głębokość 15 cm na tym samym polu można uprawiać: bobik, groch, kukurydzę, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub len.
VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo w 3 napełnionego wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VIII. MYCIE OPRYSKIWACZA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
IX. SPOSÓB MYCIA
-Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
-napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem, -części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zalecanego do mycia opryskiwaczy, -ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
X. PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30o C.
Chronić przed dziećmi.

XI. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.

- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Resztki cieczy nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

XII. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
XIII. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 WarszawaWrocław –(22) 619-66-54 – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »