Skocz do zawartości

Zdjęcie

Atut Bis 360 SL


Posiadacz zezwolenia:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 60, fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl
Konfekcjonerzy:
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax. +48 61 297 26 02,
e-mail. sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
ATUT BIS 360 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat – N-(fosfonometylo)glicyna w postaci soli izopropyloaminowej
(związek z grupy aminofosfonianów) -360 g w 1 litrze środka (30,85 %)


Zezwolenie MRiRW nr R-41/2011 z dnia 27.06.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-366/2012d z dnia 20.12.2012 r.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych. Środek ochrony roślin Atut BIS 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Atut BIS 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: perz właściwy gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna, jasnota purpurowa, mniszek pospolity, perz właściwy,bodziszek drobny

Chwasty średnio wrażliwe: ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
UWAGA!
Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych
chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

1. PSZENICA OZIMA
A. Przed zbiorem pszenicy ozimej w celu desykacji i zwalczania perzu i innych chwastów
oraz ułatwienia zbioru.
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi
20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
-
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano
lub późnym popołudniem.


-
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.


-
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał
siewny.

-
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.B. Po zbiorze pszenicy ozimej, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania
perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty.

Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych
zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej
3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty
dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Jabłoń
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-6,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin, - na rośliny mokre, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu) Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Atut BIS 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
Nosić okulary lub ochronę twarzy.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk (58) 682 04 04 Rzeszów (17) 866-40-25
Kraków (12) 411 99 99 Sosnowiec (32) 266-11-45
Lublin (81) 740-89-83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54
Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.
Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »