Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Flurofen 480 SC


Zał. do pozw. MRiRW nr R -45/2013h.r. z dnia 01.08.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy :
Agriconcept Sp. z o.o. Sp. K., ul. Cicha 16, 62-561 Ślesin, tel: 48 669 555 807, fax:48 632 202 313, e-mail: office@agriconcept.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

F L U R O F E N 480 SC
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie lub doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów (głównie
dwuliściennych) w cebuli i warzywach kapustnych.

Zawartość substancji aktywnej:
oksyfluorofen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 480 g 1 litrze środka (40,3 %)

Pozwolenie MRiRW Nr R -45/2013h.r. z dnia 01.08.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek kontaktowy o działaniu doglebowym i nalistnym.
Tworzy warstewkę na powierzchni gleby dzięki czemu kiełkujące chwasty zamierają
stykając się ze środkiem. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów
powoduje również ich zamieranie.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty,szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: gwiazdnica pospolita, mlecz polny.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI Rośliny warzywne
1. cebula z siewu
Środek można stosować:
-w dawkach dzielonych:
trzykrotnie, w dawce 0,05 l/ha -pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści cebuli, drugi zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, trzeci zabieg w 7-10 po drugim zabiegu. W celu zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów a szczególnie zwalczenia ostrożenia polnego Flurofen 480 SC można stosować łącznie ze środkiem Lontrel 300 SL w dawce: I zabieg – Flurofen 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,1 l/ha II zabieg – Flurofen 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,15 l/ha III zabieg – Flurofen 480 SC 0,05 l/ha + Lontrel 300 SL 0,15 l/ha dwukrotnie, pierwszy zabieg w fazie 2 liści cebuli w dawce 0,1 l/ha, zabieg powtórzyć po 10 dniach stosując dawkę 0,15 l/ha
Uwaga
Środek w dawkach dzielonych (0,05-0,15 l/ha) stosować tylko na chwasty w fazie liścieni do fazy 1 pary liści, najlepiej uzupełniająco po innych herbicydach zastosowanych wcześniej.
- jednorazowo
od fazy 3-4 liści cebuli -Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
- w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji środek stosować od fazy 3 liści cebuli w dawce 0,25 l/ha i po dwóch tygodniach wykonać drugi zabieg stosując dawkę 0,25 l/ha.
2. cebula z dymki.
Opryskiwać do 5 dni po posadzeniu dymki. -Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.
Uwagi:
-
Środek można stosować w różnych fazach rozwojowych chwastów, najlepiej od wschodów do okresu gdy rośliny mają około 5-7 cm wysokości. Opryskiwać tylko suche rośliny, w dobrej kondycji, po 3-4 dniach słonecznych, w temperaturze nie wyższej niż 23oC. Środek stosowany w tym terminie powoduje zazwyczaj przemijające uszkodzenia liści, dlatego zabieg najlepiej wykonywać tak, aby możliwie jak najmniejsza ilość środka przedostała się na liście cebuli..

-
Flurofen 480 SC można stosować także w przypadku słabego działania wcześniej zastosowanych herbicydów lub w przypadku, gdy chwasty są zbyt wyrośnięte i mało wrażliwe na inne herbicydy.

-
Środek może powodować placowe odbarwienie liści cebuli z lekkim skręceniem oraz wyłożeniem szczypioru. Objawy te ustępują po około 14 dniach od zabiegu.

-
Środka nie stosować w obecności kwitnących chwastów.


3. kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta włoska, kalafior

-
Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.
Opryskiwać pole przygotowane do sadzenia bezpośrednio przed sadzeniem rozsady.
Nie mieszać środka z glebą.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
RZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
na rośliny mokre lub uszkodzone,

-
na liście i młode pędy drzew z uwagi na możliwość uszkodzeń,


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY OKRES KARENCJI (okres od dnia wykonania ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo pod warunkiem
wykonania uprzednio orki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji w wyniku uszkodzenia
roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W przypadku stosowania środka Flurofen 480 SC ze środkiem Lontrel 300 SL
przygotować ciecz użytkową środka Flurofen 480 SC w połowie wymaganej ilości wody,
dodać Lontrel 300 SL i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza
i pokazać opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (058) 349-28-31 Rzeszów – (017) 866-40-25 Kraków – (012) 411-99-99 Sosnowiec – (032) 266-11-45 Lublin – (081) 740-89-83 Tarnów – (0-14) 631-51-77 Łódź – (042) 657 99-00 Warszawa – (022) 619-66-54 Poznań – (061) 847-69-46 Wrocław – (071) 343-30-08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »