Skocz do zawartości

Zdjęcie

Borowik 334 SL


Załącznik do pozwolenia MRiRW Nr R -42 /2012h.r.z dnia 16.05.2012 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ProEuro Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra tel.: 68 325 74 94; fax.: 68 324 57 50
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
ZHL CoPacking, Het Appeltje 6, 47751 OudGastel, Królestwo Holandii
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

BOROWIK 334 SL
Zawartość substancji czynnych:
Chlopyralid: (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) -267 g w 1 litrze
środka.

Pikloram: (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 67 g w 1 litrze środka.

Pozwolenie MRiRW Nr R -42/2012h.r. z dnia 16.05.2012r.
Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
BOROWIK 334 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistne, przeznaczonym do wiosennego i jesiennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w gorczycy białej, rzepaku ozimym i rzepaku jarym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
BOROWIK 334 SL jest herbicydem zawierającym dwie substancje aktywne: chlopyralid oraz pikloram. BOROWIK 334 SL jest herbicydem systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. W warunkach optymalnych, czyli podczas cieplej i wilgotnej pogody efekt działania środka BOROWIK 334 SL jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. BOROWIK 334 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety.
Skuteczność zwalczania przytulii zależy od gęstości łanu rzepaku oraz wysokości roślin przytulii w trakcie zabiegu -przy mniejszej niż optymalna obsadzie roślin rzepaku wiosną lub gdy rośliny przytulii mają powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu -przytulia może
ponownie odrastać.
Chwasty wrażliwe: ambrozja bylicowata, blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz polny, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, przytulia czepna , rdest powojowy, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, tatarka, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chwasty krzyżowe.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMIN I DAWKI
1. Rzepak ozimy
Opryskiwać jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych) lub wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej
Zalecana dawka: 0,35 l/ha.
Jesienią w celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować łącznie ze środkiem Metazanex 500 SC, przestrzegając zaleceń zawartych w etykietach obydwu środków w dawkach:
BOROWIK 334 SL 0,35 l/ha + Metazanex 500 SC 1,6 l/ha.
2. Rzepak jary, gorczyca biała
Opryskiwać od fazy 4 liści do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej.
Zalecana dawka: 0,35 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA!
-
Środek nie powinien być stosowany, gdy średniodobowa temperatura jest niższa niż +8°C.

-
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.


III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime, kukurydza, buraki cukrowe, len, trawy lub inne rośliny w których środek jest zalecany).W przypadku konieczności przesiewu traktowanej plantacji na tym samym polu można uprawiać jedynie len, Rzepak jary, zboża jare i kukurydzę. W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Metazanex 500 SC przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tego środka.
IV. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: RZEPAK, GORCZYCA - NIE DOTYCZY

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY
VI. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

-
w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,

-
w czasie nadmiernej suszy,

-
po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku stosowania środka BOROWIK 334 SL ze środkiem Metazanex 500 SC,
przygotować ciecz użytkową środka BOROWIK 334 SL w połowie wymaganej ilości wody,
dodać Metazanex 500 SC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA!
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
VIII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30° C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać par cieczy użytkowej.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Unikać jakiegokolwiek kontaktu ust, skóry, oczu z preparatem. - W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Po kontakcie ze skórą natychmiast umyć się dużą ilością wody. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.


X. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

X. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Herbicydy wpływają na jakość ziarna zobacz »