Skocz do zawartości

Zdjęcie

Zeus 208 WG + Nuance 75 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 115/2014d z dnia 09.04.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 73/2010 z dnia 08.10.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 -28, DE -21683 Stade, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 41 41 92 04 0, fax: +49 41 41 92 04 210, www.cheminova.de, info@cheminova.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, tel.: (22) 571 40 50, fax: (22) 571 40 51
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


ZEUS 208 WG + NUANCE 75 WG
Substancje czynne: jodosulfuron metylosodowy sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4­metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesowego (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - (ZEUS 208 WG) - 8,3 g/kg; propoksykarbazon sodowy ester metylowy soli sodowej kwasu 2-[[[(4,5-dihydro-4-metylo-5-okso-3-propoksy-1H-1,2,4-triazol-1-ilo) karbonylo] amino]sulfonylo]benzoesowego (związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) ­(ZEUS 208 WG) - 140 g/kg; amidosulfuron 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3­metanosulfonylo(metylo)sulfamoilomocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - (ZEUS 208 WG) - 60 g/kg; tribenuron metylowy ester metylowy kwasu 2-[N-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)­N-metylokarbamoilo]sulfoamoilo) benzoesowego (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - (NUANCE 75 WG) - 750 g/kg.
Zezwolenie MRiRW nr R - 73/2010 z dnia 08.10.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 338/2012d z dnia 10.12.2012 r.,
decyzją MRiRW nr R - 96/2013d z dnia 17.05.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-115/2014d z dnia 09.04.2014 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy ZEUS 208 WG + NUANCE 75 WG w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w pszenicy ozimej. Środek zawiera substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania: jodosulfuron metylosodowy, propoksykarbazon sodowy i amidosulfuron. Substancje aktywne pobierane są poprzez korzenie i liście chwastów i szybko transportowane w roślinie powodując uszkodzenia oraz zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów, a w konsekwencji ich zamieranie. Pełen efekt działania środka jest widoczny do 4 tygodni po wykonaniu zabiegu. Właściwa wilgotność gleby pozytywnie wpływa na działanie środka, natomiast temperatura w okresie wegetacji chwastów nie wpływa na skuteczność chwastobójczą . ZEUS 208 WG + NUANCE 75 WG zawiera także tribenuron metylowy, selektywną substancję aktywną o działaniu systemicznym. Pobierana przez liście i szybko przemieszczana w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Środek charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy 2 liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania środka.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA
Opryskiwać wiosną tuż po rozpoczęciu wegetacji.
Stosować jedno opakowanie zbiorcze (twin-pack) zawierające 1.5 kg środka ZEUS 208 WG i 90 g środka NUANCE 75 WG na powierzchnię 6 hektarów.
Skuteczność działania środka może ulec obniżeniu na glebach z dużą zawartością substancji
organicznej lub pokrytych materią organiczną np. słomą.
W bardzo rzadkich przypadkach krótko po zabiegu mogą wystąpić niewielkie przebarwienia
(żółknięcie) nie mające wpływu na dalszy rozwój rośliny uprawnej i jej plonowanie.
Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jesienią, dla uniknięcia uszkodzeń rzepaku ozimego uprawianego następczo, należy wykonać orkę z przedpłużkiem na głębokość 20 cm. Po wykonaniu jesiennej orki na głębokość 10-15 cm można uprawiać jako roślinę następczą jęczmień ozimy. Bez orki, po wykonaniu uprawek pożniwnych można uprawiać pozostałe zboża. Na polach gdzie stosowano środek ZEUS 208 WG + NUANCE 75 WG nie wysiewać rzepaku ozimego jako rośliny następczej jeśli w sezonie wegetacyjnym panowała susza. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji opryskanej środkiem ZEUS 208 WG + NUANCE 75 WG po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać pszenicę jarą.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka ZEUS 208 WG + NUANCE 75 WG nie stosować:
-na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, zalanie lub przymrozki,
-w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych lub takich, które będą podsiewane roślinami

motylkowatymi lub trawami. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
ZEUS 208 WG znajdujący się w zbiorczym opakowaniu wsypać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego w 1/4 wodą (z włączonym mieszadłem). Kontynuować mieszanie, następnie
wsypać środek NUANCE 75 WG znajdujący się w zbiorczym opakowaniu i uzupełnić wodą
do wymaganej ilości ciągle mieszając.
Po wsypaniu środków do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
tribenuronu metylowego, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu,
zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej
sposobem:
-opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza

i ponownie opróżnić -napełnić zbiornik wodą, dodając jeden z zlecanych środków do mycia opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem -części składowe rozpylaczy rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka przeznaczonego do mycia opryskiwaczy -ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
Informacja dla lekarza
Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, a zatem należy prowadzić obserwację poszkodowanego przez co najmniej 48 godzin.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach, toksykologicznym: należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów – (17) 866 40 25 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Tarnów – (14) 631 54 09 Warszawa – (22) 619 66 54 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »